Verksamhet

Verksamheten 2021

Prostatacancerförening Jämtgubben är en patientförening vars främsta uppgift är att ge stöd till de som drabbas av prostatacancer och till deras anhöriga. Andra viktiga uppgifter är att sprida kunskap om sjukdomen, driva på för en ännu bättre vård och ge medlemmarna bästa möjliga information om olika behandlingsalternativ och hur man kan leva ett gott liv även efter sitt cancerbesked.

För andra året i rad har verksamheten kraftigt påverkats av den pågående corona-pandemin. Våra möjligheter att vara ute i samhället för att informera och att samla medlemmar till möten har varit starkt begränsade. Det har också påverkat våra möjligheter att rekrytera medlemmar till föreningen.

Styrelsen har under året haft 13 protokollförda sammanträden.

Föreningens årsmöte hölls den 18 maj som videomöte via Teams.

MEDLEMSAKTIVITETER

I januari kunde vi informera våra medlemmar om överenskommelsen med gymkedjan STC om rabatterade avgifter för Jämtgubbens medlemmar. Fysisk aktivitet är en viktig del för att behålla sin livskvalitet och därför passar samarbetet bra.

I samarbete med Region Jämtland Härjedalen inbjöds medlemmarna till information om möjligheten till träningsgrupper hos Friskis & Svettis för personer som har eller har haft cancer.

I samarbete med cancerdiagnostikföretaget iCellate genomfördes ett digitalt seminarium om ärftlig prostatacancer i september.

I oktober kunde vi genomföra ett medlemsmöte som i rådande coronasituation blev välbesökt med 80-90 deltagare. Medverkade gjorde läkarna Andreas Lundgren och Johan Styrke. Från förbundet medverkade styrelsordförande Kent Lewén och generalsekreterare Olov Berggren. Mr Hammond Music underhöll.

Föreningens kansli har inte varit bemannat under året men ordförande och övriga styrelseledamöter har ställt upp för samtal när medlemmar så önskat.

INFORMATIONSVERKSAMHET

Ett digitalt informationsmöte genomfördes med S partigrupp i regionen i maj. Det blev en bra dialog med politikerna.

Två externa föreningsinformationer kunde genomföras då vi besökte Hare bra jaktlag i Föllinge i juni och Ragunda församling i september.

Eftersom nästan all mötesverksamhet ställdes in blev kontakten med medlemmarna brevledes. Två medlemsutskick gjordes under året. Medlemssystemets möjligheter till utskick användes fem gånger.

Vår informationsfolder trycktes upp i ny upplaga. Foldern finns tillgänglig på urologen och i föreningshörnan på sjukhuset.

Kontakt har tagits med Sandström & Ljungqvist om möjligheten att finnas på plats med information om Jämtgubben och prostatacancer. Vi får möjlighet att närvara under bilens dag 2022.

Hemsidan finns på www.jamtgubben.nu och fyller, enligt vår bedömning, en viktig uppgift för den som söker mer information om prostatacancer och vill ha kontakt med föreningen och våra medlemmar. Hemsidan uppdateras löpande av vår webbansvarige Kjell Wåglin.Vår e-postadress är info@jamtgubben.nu.

MEDLEMSREKRYTERING

Vi är fortfarande landets största patientförening mot prostatacancer även om avståndet till den näst största blivit mindre.

Vid årsskiftet hade vi 1034 betalande medlemmar varav 48 kvinnor. Det är 23 färre än 2020 men det beror på att vi under året inte haft möjlighet att rekrytera medlemmar på mässor och informationsmöten. Utöver de betalande medlemmarna har föreningen fyra hedersmed-lemmar. Att medlemstappet inte blev större beror på de goda kontakter som föreningen har med urologpersonalen på Östersunds sjukhus. Ett stort TACK till våra vänner på sjukhuset i Östersund, urologer, kontaktsjuksköterskor, uroterapeuter med flera som är en viktig kontaktlänk för nya medlemmar.

ANSLAG OCH GÅVOR TILL FÖRENINGEN

Vårt största enskilda anslag kommer som vanligt från Region J/H, 109 000 kronor 2021. Men det kommer även rikligt med gåvor i samband med medlemmars bortgång samt insamlingar och kollektgåvor.

Styrelsen framför sitt varma tack för de gåvor och anslag som lämnats till föreningen.

MEDIA

I anslutning till Håkan Florins besök 2/8 skrevs en artikel i ÖP.

FÖRBUNDET

Ordförande och ytterligare en från styrelsen deltog i förbundets digitala konferens. Jämtgubben var också representerad vid det webbinarium som genomfördes efter konferensen. PCFs ordförandekonferens genomfördes på Ålandsbåtarna med två deltagare från Jämtgubben.

Den 2 augusti besökte förbundets turné med Håkan Florin Östersund. Vi fanns på plats utanför Stora Coop och informerade om prostatacancer och samlade underskrifter till uppropet om OPT.

I september genomfördes en digital informationskonferens kring IPÖ där vi hade två representanter med.

Vi lämnade förslag på två mottagare av PCFs hedersutmärkelse.

MUSTASCHKAMPEN

Trots corona-pandemin deltog Jämtgubben i årets Mustaschkampanj. Vi fanns hos Stora Coop, Beijers och ICA Maxi i Östersund samt i Hammarstrand och Sveg. 20 000 kr sattes senare in på Prostatacancerfondens konto. Vårt kontaktombud i Ragunda, Thomas Lindqvist, deltog i Hammarstrand.

STIPENDIEFOND

Frågan om stipendiefonden har legat vilande under året. Inga stipendier har delats ut och inga nya företagskontakter har tagits.

ÖVRIGT

Arbetet i RCC-norrs processgrupp för prostatacancer har pågått under året men enbart med videokonferensmöten. En av frågorna som behandlats är hur ett organiserat PSA-testande kan införas. I slutet av året lämnades förslagen över till den politiska nivån för beslut och införande. Förhoppningsvis kan arbetet påbörjas i slutet av 2022. Jämtgubben kommer att bevaka och verka för att OPT införs i vår region.

Jämtgubben har under året också blivit representerad i RCC-norrs Patient och närståenderåd – PNR. PNR har sex övergripande mål för sin verksamhet:

  • Stärka förebyggande arbete och allmän prevention.
  • Verka för en jämlik, rättvis, evidensbaserad cancervård och läkemedelsanvändning inom hela norra sjukvårdsregionen.
  • Förbättra stödet till närstående samt till barn och unga vuxna.
  • Bemötandefrågor och vårdkontakter. PNR arbetar och verkar för ett gott, professionellt och individanpassat bemötande i kontakt med vården.
  • Forskning och utveckling: Verka för en forskning och utveckling som kommer patienter och närstående till godo.
  • Verka för en rättvis, jämlik, individanpassad, pre-rehabilitering, rehabilitering och palliativ vård.

Årsavgiften har även 2021 varit oförändrat 100 kronor.

Vårt kansli finns på N:a Gröngatan 9A i Östersund. Där har vi har en hemvist och en plats för våra mindre möten och sammankomster. Kansliet är obemannat men kontakta någon i styrelsen så är medlemmar välkomna att titta in för ett samtal och en fika. Vi välkomnar även medlemmar som vill hjälpa till i föreningens arbete. Ring vår kontakttelefon 070-312 04 13 och meddela oss ditt telefonnummer hör vi av oss så fort vi kan.

På grund av pandemin har samarbetet med Emmaföreningen varit vilande.

Jämtgubben deltar i arbetet med Funktionsrätt Jämtland/Härjedalen. Vid ordförandemötet i november diskuterades regionens tillgänglighetsråd. Vi behöver sätta oss in mer i vad tillgänglighetsrådet egentligen betyder/kan betyda för oss.

Jämtgubben blev under året godkänd som Nonprofit-organisation av Microsoft vilket innebär tillgång till deras programvaror till kraftigt rabatterat pris. Vi fick därmed tillgång till Teams och har kunnat arrangera digitala möten.

EKONOMI  

Året redovisar ett överskott på drygt 40 000 kronor vilket i stort motsvarar det fysiska årsmötet som inte kunde genomföras. Mer information om föreningens ekonomi framgår av balans- och resultaträkningen för det gångna året.

SLUTORD

Trots pandemin och alla begränsningar den medfört blev 2021 ett bra år med många insatser för våra medlemmar.

Vårt samarbete med läkare, kontaktsjuksköterskor och övrig vårdpersonal som lämnar vårt informationspaket till alla drabbade män har gjort vår förening till en av landets mest framgångsrika. Ett stort tack för att ni ställer upp. Vi riktar också ett tack till de företag, föreningar och enskilda som genom bidrag gjort det möjligt för oss att bedriva verksamheten i en omfattning som vi tror de cancerdrabbade och deras närstående efterfrågar.

Styrelsen för Jämtgubben vill också framföra ett varmt tack till alla medlemmar för intresse och stöttning av föreningens verksamhet under 2021. Vi hoppas få behålla er som medlemmar så att vi kan fortsätta vara en viktig och stark part i arbetet med att utveckla cancervården i vårt län.

 

Verksamheten 2020

Styrelsen har under året haft 12 protokollförda sammanträden.

Föreningens årsmöte hölls dem 10 juni som telefonsammanträde.

I början av mars förändrades föreningens möjligheter att arbeta som vanligt i och med att landet drabbades av corona-pandemin. Att genomföra medlemsmöten omöjliggjordes liksom att delta i mässor och liknande arrangemang då allt ställdes in.

MEDLEMSAKTIVITETER

Årets Seniormässa genomfördes i januari och Jämtgubben deltog som vanligt med information och personliga möten

Arbetet i RCC-norrs processgrupp för prostatacancer har pågått under året men enbart med videokonferensmöten. En av frågorna som behandlats är hur ett organiserat PSA-testande kan införas.

I slutet av året träffades överenskommelse med gymkedjan STC om rabatterade avgifter för Jämtgubbens medlemmar.

Föreningens kansli har inte varit bemannat under året men ordförande och övriga styrelseledamöter har ställt upp för samtal när medlemmar så önskat.

INFORMATIONSVERKSAMHET

En extern föreningsinformation hann genomföras då vi besökte SPF Östra Jämtland.

Eftersom all mötesverksamhet ställdes in blev kontakten med medlemmarna brevledes. Två medlemsutskick gjordes under året.

Hemsidan finns på www.jamtgubben.nu och vår e-postadress är info@jamtgubben.nu.

Trots corona-pandemin deltog Jämtgubben i årets Mustaschkampanj. Vi ställde ut insamlingsbössor och rollups hos Beijer Bygg, Coop, ICA och Bavaria. Nästan 24000 kr satte Jämtgubben in på Prostatacancerfonden.

MEDLEMSREKRYTERING

Vi är fortfarande landets största patientförening mot prostatacancer även om avståndet till den näst största blivit mindre.

Vid årsskiftet hade vi 1057 betalande medlemmar varav 52 kvinnor. Det är 52 färre än 2019 men det beror på at vi under året inte haft möjlighet att rekrytera medlemmar på mässor och informationsmöten. Ett särskilt TACK till våra vänner på sjukhuset i Östersund, urologer, kontaktsjuksköterskor, uroterapeuter med flera som är en viktig kontaktlänk för nya medlemmar.

ANSLAG OCH GÅVOR TILL FÖRENINGEN

Vårt största enskilda anslag kommer som vanligt från Region J/H, 101 000 kronor 2020. Men det kommer även rikligt med gåvor i samband med medlemmars bortgång samt insamlingar och kollektgåvor.

Styrelsen framför sitt varma tack för de gåvor som lämnats till föreningen.

STIPENDIEFOND

Inga nya kontakter har tagits med företag under året.

I samråd med Jämtlands Cancer- och omvårdnadsfond beslutades att lägga 47 120 kr på ett forskningsprojekt med Pär Nordin, Karl-Johan Lundström och Elisabeth Abdon. Projektet ska studera potentiella geografiska avvikelser, miljömässiga, socioekonomiska och demografiska påverkan på prostatacancer genom att länka data mellan Svenska Nationella Prostata Cancer Registret, NPCR, SCB, Svenska Nationella Patient Registret och Geografiskt Informations System, GIS. Syftet är att undersöka om skillnader i den geografiska fördelningen av prostatacancer påverkas av ålder, etnicitet, skillnader i utbildningsnivå, socioekonomisk nivå och inte minst miljöfaktorer

ÖVRIGT

Jämtgubben deltog i regiondagar i Uppsala i slutet av januari.

Årsavgiften har även 2020 varit oförändrat 100 kronor.

Vårt kansli finns på N:a Gröngatan 9A i Östersund. Där har vi har en hemvist och en plats för våra mindre möten och sammankomster. Kansliet är obemannat men kontakta någon i styrelsen så är medlemmar välkomna att titta in för ett samtal och en fika. Vi välkomnar även medlemmar som vill hjälpa till i föreningens arbete. Ring 070-312 04 13 och meddela oss ditt telefonnummer hör vi av oss så fort vi kan.

Under året har vi haft samarbete med Emmaföreningen kring Seniormässan. Jämtgubben deltar även i arbetet med Funktionsrätt Jämtland/Härjedalen. (Tidigare Handikappsamverkan i Jämtlands län.)

EKONOMI  

Bokslutet presenteras i särskild ordning.

AVSLUTNING

Styrelsen för Jämtgubben vill framföra ett varmt tack till alla medlemmar för intresse och stöttning av föreningens verksamhet under 2020. Vi hoppas få behålla er som medlemmar så att vi kan fortsätta vara en viktig och stark part i arbetet med att utveckla cancervården i vårt län.

Ett varmt tack även till våra sponsorer och den vårdpersonal som våra medlemmar kommit i kontakt med.

Verksamheten 2019

Styrelsen har under året haft 8 protokollförda sammanträden, 

Föreningens årsmöte hölls de 3 april på OSD och var öppet även för allmänheten. Totalt deltog ca 120 personer. I anslutning till årsmötet underhöll Blue Mountain Boys 

Programmet efter själva årsmötet hade i år en lokal prägel. Patientnämnden informerade om vad de gör och vilken hjälp man kan få från dem om man anser sig felbehandlad. Uroterapeuterna berättade vad de kan hjälpa till med och visade olika hjälpmedel som finns. Margareta Höög informerade om läget på urologmottagningen och Andreas Lundgren berättade om hur robotoperationerna utfallit. 

MEDLEMSAKTIVITETER 

Under verksamhetsåret 2019 har Jämtgubben deltagit i Seniormässan och Expo Norr där vi spred information om föreningen i synnerhet och prostatacancer i allmänhet. Under sommaren deltog vi även i Västgård Game Fair i Kall. Att delta i dessa mässor ser styrelsen som ett utmärkt tillfälle att träffa medlemmar och få möjlighet till samtal. 

Vi har även aktivt stöttat stödföreningen mot cancer i Härjedalen – Mö finns! 

En viktig del för att kunna bistå medlemmarna med det stöd som behövs är att styrelsen är väl insatt i det nationella arbetet mot prostatacancer samt utvecklingen av vård och medicin. Ett sätt att klara detta är aktivt deltagande i Prostatacancerförbundets, PCF, aktiviteter. Vi har därför närvarat vid PCFs förbundsstämma och regionmöten samt utbildning för nya styrelseledamöter. Vi deltog även i en av Regionalt Cancer Centrum Norr, RCC Norr, arrangerad utbildning i Umeå för patientföreträdare.

PCF har en särskild arbetsgrupp som försöker bearbeta rapporterna från Nationella Prostatacancerregistret, NPCR, för att se vad som är användbart för föreningarna. Jämtgubben deltar i det arbetet.

Arbetet i RCC-norrs processgrupp för prostatacancer har pågått under året med ett antal möten. En av frågorna som behandlats är hur ett organiserat PSA-testande kan införas.

Under året har vi också rekryterat två lokala kontaktombud. I Hammarstrand finns Tomas Lindqvist och i Vemdalen Bertil Höglund. Arbetet fortsätter för att rekrytera fler kontaktombud. 

27 september genomfördes ett medlemsmöte på OSD. Medverkande var verksamhetschefen vid urologkliniken, Sahlgrenska universitetssjukhuset Maria Frånlund. Hon talade om Prostatacancertestning nu och i framtiden. Pierre Andersson underhöll. Drygt 90 deltagare. 

Föreningens kansli har inte varit bemannat under året men ordförande och övriga styrelseledamöter har ställt upp för samtal när medlemmar så önskat. 

INFORMATIONSVERKSAMHET 

Under 2019 har vi gjort ett nytryck av vår egen folder. Vi har även sett till att det finns informationsmaterial på sjukhuset i Östersund och då framförallt på urologmottagningen. Även i Föreningspunkten på sjukhuset har vi satt upp informationsmaterial. Vi har även fortsatt arbetet med att utveckla vår hemsida enligt PCFs mall. 

Hemsidan finns på www.jamtgubben.nuoch vår e-postadress är info@jamtgubben.nu

Jämtgubben deltog i årets Mustaschkampanj. Vi bemannade en monter hos Stora Coop och lämnade information om prostatacancer. Under veckan före och efter fanns vi dessutom på plats i Hammarstrand och Vemdalen samt på ICA Maxi och ICA Kvantum i Östersund. 25 000 kr satte Jämtgubben in på Prostatacancerfonden. 

Företrädare för Jämtgubben har medverkat med information hos SPF i Bräcke.

MEDLEMSREKRYTERING 

Vi är fortfarande landets största patientförening mot prostatacancer även om avståndet till den näst största blivit mindre. 

Vid årsskiftet hade vi 1109 betalande medlemmar varav 49 kvinnor. Det är 13 färre än 2018 men det beror på att vi fortsatt håller ett aktuellt medlemsregister. Ett särskilt TACK till våra vänner på sjukhuset i Östersund, urologer, kontaktsjuksköterskor, uroterapeuter med flera som är en viktig kontaktlänk för nya medlemmar. Vi uppmärksammade dessa men en enkel julgåva. 

ANSLAG OCH GÅVOR TILL FÖRENINGEN

Vårt största enskilda anslag kommer som vanligt från Region J/H, 102 000 kronor 2019. Men det kommer även rikligt med gåvor i samband med medlemmars bortgång samt insamlingar och kollektgåvor.

I november skänkte Jämtkraft 50 kr för varje kund som övergick till elektronisk faktura. Resultatet blev 13 050 kr till Jämtgubben. 

Styrelsen framför sitt varma tack för de gåvor som lämnats till föreningen.

STIPENDIEFOND

Fem företag, Attacus, Berners, ICA Maxi, Toréns Entreprenad och Jämtbil finns nu som sponsorer av vår stipendiefond. Under året har styrelsen fortsatt arbetat med att få till bra kontakter med företagen så att de får valuta för de medel de lägger in i fonden.

Medel från fonden har under året använts till tre stipendier. Resestipendium till EAU-konferens i Barcelona, kurs ”Efter Bäckencancer” och utbildning på roboten i Strassbourg. Förhoppningen är att dessa insatser på sikt ger oss patienter en högre kvalitet på vården.

Kontakter har tagits med ytterligare några företag men inga fler avtal är klara.

 Gynna gärna dessa företag!

I samarbete med Jämtlands Cancer- och omvårdnadsfond och Östersunds sjukhus beslutas om hur medlen används.

ÖVRIGT 

Tre nya hedersmedlemmar utsågs under året som tack för betydande insatser för föreningen, Ingemar Hammar, Roger Dahlqvist och Harald Persson. Sedan tidigare är Lars Edlund och Lars-Olov Strandberg hedersmedlemmar sedan bägge flyttat från länet.

Årsavgiften har även 2019 varit oförändrat 100 kronor.

Vårt kansli finns på N:a Gröngatan 9A i Östersund. Där har vi har en hemvist och en plats för våra mindre möten och sammankomster. Kansliet är obemannat men kontakta någon i styrelsen så är medlemmar välkomna att titta in för ett samtal och en fika. Vi välkomnar även medlemmar som vill hjälpa till i föreningens arbete. Ring 070-312 04 05 och meddela oss ditt telefonnummer hör vi av oss så fort vi kan.

Under året har vi haft flera samarbeten med Emmaföreningen. Det var bland annat Expo Norr och Seniormässan. Jämtgubben deltar även i arbetet med Funktionsrätt Jämtland/Härjedalen. (Tidigare Handikappsamverkan i Jämtlands län.)

Verksamheten 2018

Styrelsen har under året haft 10 protokollförda sammanträden,

 Föreningens årsmöte hölls onsdagen den 19 april på OSD och var öppet även för allmänheten. Totalt deltog drygt 160 personer. I anslutning till årsmötet underhöll Hellre än bra.

 Efter årsmötet hade medlemmarna nöjet att få lyssna på Lars Beckman, onkolog och överläkare vid Sundsvalls sjukhus på temat ”Modern strålbehandling mot prostatacancer”. Margareta Höög och Eva-Britt Walther redovisade resultatet av enkäter kring PAD besked av sjuksköterska.Mycket intressanta och givande föredrag

 MEDLEMSAKTIVITETER

 Under verksamhetsåret 2018 har Jämtgubben deltagit i Seniormässan och Expo Norr där vi spred information om föreningen i synnerhet och prostatacancer i allmänhet. Under sommaren deltog vi även i Västgård Game Fair i Kall. Att delta i dessa mässor ser styrelsen som ett utmärkt tillfälle att träffa medlemmar och få möjlighet till samtal.

 Vi har även aktivt stöttat stödföreningen mot cancer i Härjedalen – Mö finns!

 En viktig del för att kunna bistå medlemmarna med det stöd som behövs är att styrelsen är väl insatt i det nationella arbetet mot prostatacancer samt utvecklingen av vård och medicin. Ett sätt att klara detta är aktivt deltagande i Prostatacancerförbundets, PCF, aktiviteter. Vi har därför närvarat vid PCFs förbundsstämma och regionmöten. Vi deltog även i en av Region J/H arangerad utbildningskväll på temat jämlikhet och jämställdhet.

I samarbete med Bröstcancerföreningen Emma arrangerades i början av året en föreläsning om kostens betydelse. Ett välbesökt arrangemang.

 Medlemmar i styrelsen har även deltagit i kurs Medicinsk rätt arrangerad av Institutet för medicinsk rätt.

 PCF har en särskild arbetsgrupp som försöker bearbeta rapporterna från Nationella Prostatacancer registret, NPCR, för att se vad som är användbart för föreningarna. Jämtgubben deltar i det arbetet.

Arbetet i RCC-norrs (Regionalt Cancercentrum norr) processgrupp för prostatacancer har pågått under året med ett antal möten. En av frågorna som behandlats är hur ett organiserat PSA-testande kan införas. Jämtgubben deltog även i den workshop om screening som Prostatacancerförbundet arrangerade. Jämtgubben har även varit representerad vid regiondagarna i urologi i Östersund samt ett dialogmöte på sjukhuset.

2017 beviljade vi stöd till utveckling av en app för män med inkontinensproblem vid prostatacancer. Sommaren 2018 var appen färdig och flera från Jämtgubbens styrelse deltog i testerna av appen. I början av hösten släpptes appen till allmänheten via App Store och Google Play.

6 oktober genomfördes ett medlemsmöte på OSD. Medverkande var professor och överläkare Ola Bratt, Sahlgrenska universitetssjukhuset. Temat för föreläsningen var Framtidens prostatacancersjukvård. Drygt 100 deltagare. 

Föreningens kansli har varit bemannat onsdagskvällar, förutom under sommaren. Endast ett fåtal besök av medlemmar har skett varför styrelsen beslutat att inte ha fasta öppettider på kansliet utan att vi bemannar när vi får önskemål om att få träffa styrelsen.

 INFORMATIONSVERKSAMHET

 Under 2018 har vi gjort ett nytryck av vår egen folder. Vi har även sett till att det finns informationsmaterial på sjukhuset i Östersund och då framförallt på urologmottagningen. Vi har även arbetat med att utveckla vår hemsida enligt PCFs mall.

Hemsidan finns på www.jamtgubben.nuoch vår e-postadress är info@jamtgubben.nu.

 Jämtgubben deltog i årets Mustaschkampanj. Vi bemannade en monter hos ICA Maxi under Fars dag och lämnade information om prostatacancer. Under veckan före och efter fanns vi dessutom på plats i Hammarstrand samt ICA Kvantum i Östersund.

Företrädare för Jämtgubben har medverkat med information hos PRO Myssjö-Oviken, PRO Näs-Hackås-Sunne, SPF Östersund samt SPF distriktet. Vi presenterade även Jämtgubben på ett av HSV-distriktets medlemsmöten. Vi har också haft en presentation för Patientnämndens kansli och ledamöter.

 Vi hart under året aktivt arbetat för att komma in på Föreningspunkten på sjukhuset men det har inte lyckats helt. Vi fortsätter dock arbetet och hoppas finnas på plats under 2019. Vi har också jobbat för att finnas med i Tillgänglighetsrådet.

Både genom PCF och processgruppen prostatacancer har vi medverkat i möten med Vårdanalys som utreder vilket digitalt stöd som behövs i cancervården.

 MEDLEMSREKRYTERING

Vi är fortfarande landets största patientförening mot prostatacancer.

Vid årsskiftet hade vi 1122 medlemmar varav 51 kvinnor. Det är 27 färre än 2017 men det beror på att vi fortsatt håller ett aktuellt medlemsregister. Ett särskilt TACK till våra vänner på sjukhuset i Östersund, urologer, kontaktsjuksköterskor, uroterapeuter med flera som är en viktig kontaktlänk för nya medlemmar. Vi uppmärksammade dessa men en enkel julgåva.

 GÅVOR TILL FÖRENINGEN

 Vårt största enskilda anslag kommer som vanligt från Region J/H, 103 000 kronor 2018. En minskning sedan 2017 med 19 000 kr beroende på att regionen sänkt anslagen till organisationer. Men det kommer även rikligt med gåvor i samband med medlemmars bortgång samt insamlingar och kollektgåvor.

I juli arrangerade ÖMCK en insamling under en vecka. Drygt 13 000 kronor samlades in och dessa överlämnades till Jämtgubben av republikens president Ewert Ljusberg och landshövding Jöran Hägglund.

 STIPENDIEFOND

Fem företag, Attacus, Berners, ICA Maxi, Toréns Entreprenad och Treab finns nu som sponsorer av vår stipendiefond. Under året har styrelsen fortsatt arbetat med att få till bra kontakter med företagen så att de får valuta för de medel de lägger in i fonden.

 Medel från fonden har under året använts till kursstipendier för utbildning av operatörer på den av regionen nyligen inköpta operationsroboten. Kursstipendium för ledarskapsutbildning. Resestipendier till tre sköterskor för deltagande i EAU-konferens i Barcelona. Förhoppningen är att dessa insatser på sikt ger oss patienter en högre kvalitet på vården.

Kontakter har tagits med ytterligare några företag men inga nya avtal är klara.

Gynna gärna dessa företag!

 Stipendiefonden förvaltas av Jämtlands läns Cancer- och omvårdnadsfond vilket ger oss tillgång till deras 90-konto. I samarbete med omvårdnadsfonden beslutas om hur medlen används.

ÖVRIGT

Årsavgiften har även 2018 varit oförändrat 100 kronor.

Vårt kansli på N:a Gröngatan 9A i Östersund har vi fortsatt hålla öppet onsdagskvällar. Vi har ännu inte ekonomi för att kunna bemanna kansliet med andra än ideella krafter. Men vi har en hemvist och en plats för våra mindre möten och sammankomster. När vi har kansliet bemannat är medlemmar välkomna att titta in för ett samtal och en fika. Vi välkomnar även medlemmar som vill hjälpa till i föreningens arbete. Ring 070-312 04 05 och meddela oss ditt telefonnummer hör vi av oss så fort vi kan.

Under året har vi haft flera samarbeten med Emmaföreningen. Det var Expo Norr och Seniormässan och föreläsningen om kostens påverkan. Jämtgubben deltar även i arbetet med Handikappsamverkan i Jämtlands län.

 I maj trädde en ny datapersonuppgiftslag, GDPR, i kraft. Den nya lagen skärper kraven på vilka uppgifter som får lagras och hur de lagras. Jämtgubben följer de rutiner som tagits fram av Prostatacancerförbundet så att lagens intentioner uppfylls.

Årsmötet april 2018

Vid Patientföreningen Jämtgubbens årsmöte 19 april omvaldes Gunnar Ersbo till ordförande.

 Jämtgubbens årsmöte inleddes med underhållning av Hellre än bra. De 160 närvarande medlemmarna leddes av mötesordförande Per Söderberg på ett smidigt vis genom dagordningen. Den avgående styrelsen beviljades ansvarsfrihet och verksamheten för 2017 lades till handlingarna.

 Styrelsen består efter årsmötet av Gunnar Ersbo, ordförande, Sture Gissler, vice ordförande, Sture Näslund, kassör, Kjell Wåglin, sekreterare och Sven-Bertil Bengtsson, Staffan Gedda och Lars Sjödin.

 Efter årsmötet höll Lars Beckman ett mycket uppskattat föredrag på temat Modern strålbehandling.

 Lars inledde med en historisk exposé över hur strålbehandlingen utvecklats och förändrats. I Norrland genomförs strålbehandling i Sundsvall och Umeå. I Sundsvall har man sedan december 2013 tvillingmaskiner.

 Lars avslutade med att ge en kort beskrivning över upplägget på den stora randomiserade studie där bland andra Sundsvall och Umeå deltar. Man har sedan 2005 gjort försök med att ge högre stråldoser förre gånger. Vinsten blir en betydligt kortare behandlingstid. Måndag 23 april kommer resultaten av studien så här långt att presenteras på en stor konferens i Barcelona.

 Vid Östersunds sjukhus har kontaktsjuksköterskorna under en tid lämnat PAD besked till prostatacancerpatienter (PAD patologisk-anatomisk diagnos, den diagnos som patolog ger efter obduktion eller mikroskopisk undersökning av vävnadsprov.) Margareta Höög och Eva-Britt Walther redovisade resultatet av en enkät som skickats till patienterna varav hälften fått besked av läkare och hälften av kontaktsköterska. Resultatet visar att patienterna är lite nöjdare efter besked av sköterska samt att väntetiderna för fortsatt behandling blir kortare.

Verklsamheten 2017

Styrelsen har under året haft 11 protokollförda sammanträden,

 Föreningens årsmöte hölls onsdagen den 12 april på OSD och var öppet även för allmänheten. Totalt deltog drygt 180 personer. I anslutning till årsmötet underhöll Anders Hedén.

 Efter årsmötet hade medlemmarna nöjet att få lyssna på Elisabeth Skeppner, forskare, kurator och sexolog vid universitetssjukhuset i Örebro. Ett mycket intressant och givande föredrag.

 Även detta år skickades årsmöteshandlingar enbart via e-post. Handlingarna fanns därutöver tillgängliga för de som önskade samt delades vid årsmötet. Detta som ett försök att minska kostnaderna för utskick.

MEDLEMSAKTIVITETER

 Under verksamhetsåret 2017 har Jämtgubben deltagit i Seniormässan och Expo Norr där vi spred information om föreningen i synnerhet och prostatacancer i allmänhet. Att delta i dessa mässor ser styrelsen som ett utmärkt tillfälle att träffa medlemmar och få möjlighet till samtal.

 Vi har även aktivt stöttat stödföreningen mot cancer i Härjedalen – Mö finns!

 En viktig del för att kunna bistå medlemmarna med det stöd som behövs är att styrelsen är väl insatt i det nationella arbetet mot prostatacancer samt utvecklingen av vård och medicin. Ett sätt att klara detta är aktivt deltagande i Prostatacancerförbundets, PCF, aktiviteter. Vi har därför närvarat vid PCFs förbundsstämma, regionmöten och utbildningsdagen i Göteborg på temat bäckencancerrehabilitering. Vi deltog även i utbildningen Lyftet 4 i Umeå.

 Medlemmar i styrelsen har även deltagit i föreläsningar arrangerade av Jämtlands cancer- och omvårdnadsfond med Nina Cavalli-Björkman och Bertil Axelsson om palliativ vård.

 PCF har en särskild arbetsgrupp som försöker bearbeta rapporterna från Nationella Prostatacancer registret, NPCR, för att se vad som är användbart för föreningarna. Jämtgubben deltar i det arbetet.

 Jämtgubben har sedan sommaren också varit representerad i Regionala Cancer Centrum Norr, RCC-norr, processgrupp för prostatacancer. Vi är fyra patientföreträdare i gruppen, en från varje län som ingår i RCC-norr. I processgruppen ges vi möjligheter att framföra patientsynpunkter på hur vården bedrivs.

 Regionstaben/FoU enheten genomförde under början av året projektet Prostataflödet. JGs styrelse medverkade med sina egna erfarenheter från hur vi upplevde vården då. Synpunkter som upplevdes som värdefulla i utvecklingsarbetet av vården i länet.

 I november genomfördes ett medlemsmöte på OSD. Medverkande var Berndt Åslund, PCFs läkemedelsansvarige apotekare som informerade om positiva nyheter på läkemedelssidan. Andreas Lundgren, överläkare på Urologen pratade på temat Robotkirurgi – vår frälsare? Drygt 190 deltagare. Johnny Wiktorsson underhöll. En enkät om hur man upplevt vården på Östersunds sjukhus samt hur man bedömer Jämtgubbens arbete delades ut. 78 svarade på enkäten.

 Föreningens kansli har varit bemannat onsdagskvällar, förutom under sommaren. Ett antal medlemmar eller blivande medlemmar har nyttjat tillfället att träffa företrädare för Jämtgubben för att få prata om sin sjukdom.

 INFORMATIONSVERKSAMHET

 Under 2017 har vi som brukligt skickat ut vår egen folder till alla hälsocentraler i länet. Vi har även sett till att det finns informationsmaterial på sjukhuset i Östersund och då framförallt på urologmottagningen. Vi har även arbetat med att utveckla vår hemsida enligt PCFs mall.

 Under året har vi fortsatt arbetet med att utveckla vårt medlemsregister. Att samla in e-postadresser är en del av det arbetet. Styrelsen förhoppning är att kunna utveckla informationen till medlemmarna med hjälp av modern teknik. Det är nödvändigt för att kunna hålla kostnaderna för utskick på en acceptabel nivå. Andelen medlemmar som har tillgång till e-post ökar varje år och nu är det 55 procent som använder e-post. 

Jämtgubben deltog i årets Mustaschkampanj. Vi bemannade en monter hos ICA Maxi under Fars dag och lämnade information om prostatacancer. Under veckan före och efter fanns vi dessutom på plats i Hede, Strömsund och Svenstavik samt ICA Kvantum i Östersund. Reportage fanns i Jämtlands Tidning, SVT och Radio Jämtland.

 Företrädare för Jämtgubben har medverkat med information hos flera olika PRO-föreningar under året liksom hos Föreningen Gamla Östersund och Goda Vänner.

 Vi har under året blivit medlemmar i den förening som hanterar Föreningspunkten på Östersunds sjukhus. Tanken är att där sprida informationsmaterial kring Jämtgubben och prostatacancer.

 Information om Jämtgubben och vår syn på screening av PSA lämnades till regionens pensionärsråd.

 MEDLEMSREKRYTERING

 Vi har på ett helt unikt sätt lyckats attrahera våra medlemmar att stanna kvar i föreningen och vi är fortfarande landets största patientförening mot prostatacancer.

 Vid årsskiftet hade vi 1149 medlemmar varav 54 kvinnor. Det är tio färre än 2016 men det beror på att vi gjort en ordentlig genomgång av vårt medlemsregister. Ett särskilt TACK till våra vänner på sjukhuset i Östersund, urologer, kontaktsjuksköterskor, uroterapeuter med flera som är en viktig kontaktlänk för nya medlemmar. Vi uppmärksammade dessa men en enkel julgåva.

 GÅVOR TILL FÖRENINGEN

 Vårt största enskilda anslag kommer som vanligt från Region J/H, 122 000 kronor 2017. Men det kommer även rikligt med gåvor i samband med medlemmars bortgång samt insamlingar och kollektgåvor.

 STIPENDIEFOND

 Fyra företag, Attacus, Berners, Toréns Entreprenad och Treab finns nu som sponsorer av vår stipendiefond. Under året har styrelsen arbetat med att få till fungerande kontakter med företagen så att de får valuta för de medel de lägger in i fonden. Fortfarande finns en del att göra innan vi och företagen kan vara nöjda.

 Medel från fonden har under året använts till kursstipendier för Emma Breivik och Agneta Järvhed. Resestipendier till Andreas Lundgren och Erik Sjöberg för deltagande i konferens i Boston. Stipendium till Eva Samuelsson för utveckling av mobilapp för män med urinläckage.

Kontakter har tagits med ytterligare några företag men inga nya avtal är klara.

 Gynna gärna dessa företag!

 Stipendiefonden förvaltas av Jämtlands läns Cancer- och omvårdnadsfond vilket ger oss tillgång till deras 90-konto. I samarbete med omvårdnadsfonden beslutas om hur medlen används.

 ÖVRIGT

 Årsavgiften har även 2017 varit 100 kronor.

 Vårt kansli på N:a Gröngatan 9A i Östersund har vi fortsatt hålla öppet onsdagskvällar. Vi har ännu inte ekonomi för att kunna bemanna kansliet med andra än ideella krafter. Men vi har en hemvist och en plats för våra mindre möten och sammankomster. När vi har kansliet bemannat är medlemmar välkomna att titta in för ett samtal och en fika. Vi välkomnar även medlemmar som vill hjälpa till i föreningens arbete. Ring 070-312 04 05 och meddela oss ditt telefonnummer hör vi av oss så fort vi kan.

 Under året har vi haft fler samarbeten med Emmaföreningen. Det var Expo Norr och Seniormässan. Jämtgubben deltar även i arbetet med Handikappsamverkan i Jämtlands län.

Årsmötet april 2017

Vid Patientföreningen Jämtgubbens årsmöte 12 april valdes Gunnar Ersbo till ny ordförande. Lennart Lindow hade efter elva år som ordförande avsagt sig omval.

Jämtgubbens årsmöte inleddes med underhållning av Anders Hedén. De 150 närvarande medlemmarna leddes av mötesordförande Per Söderberg på ett smidigt vis genom dagordningen. Den avgående styrelsen beviljades ansvarsfrihet och verksamheten för 2016 lades till handlingarna.

Styrelsen består efter årsmötet av Gunnar Ersbo, ordförande, Sture Gissler, vice ordförande, Sture Näslund, kassör, Kjell Wåglin, sekreterare och Sven-Bertil Bengtsson, Staffan Gedda och Lars Sjödin.

Efter årsmötet höll Elisabet Skeppner, forskare, kurator och sexolog vid universitetssjukhuset i Örebro ett mycket uppskattat föredrag på temat Livsomställning efter prostatacancerdiagnos.

En cancerdiagnos med många olika ”ansikten”. Spridd cancersjukdom eller lokaliserad cancer innebär för de flesta något nytt och obehagligt som ofta kan innebära en livskris för den enskilde och dennes familj. Psykiska reaktioner som ger försämrad livskvalitet.

Elisabet citerade Sören Kirkegaard, 1859: ”Att man för att verkligen lyckas leda en människa fram till en punkt, först och främst måste se till att man hittar henne där hon just nu befinner sig och utgå därifrån – detta är hemligheten med all hjälpande konst.”

Dialog i vården är viktig. Att sätta in patienten i dennes sociala sammanhang och de roller denne har är mycket viktigt. Män och kvinnor reagerar olika i samband med att de får en cancerdiagnos. Män söker sällan socialt stöd på ett aktivt sätt. Därför är det viktigt att vården tar ett samlat grepp om patienten och ger tillfälle till samtal.

Verksamheten 2016

Styrelsen har under året haft 11 protokollförda sammanträden,

Föreningens årsmöte hölls onsdagen den 6 april på Gamla Teatern och var öppet även för allmänheten. Totalt deltog knappt 200 personer. I anslutning till årsmötet underhöll Patriks Combo.

Efter årsmötet hade medlemmarna nöjet att få lyssna på Andreas Lundgren som presenterade resultaten från Stockholm 3 studien. Moderator var Staffan Gedda. Mycket givande och intressant.

Inför årsmötet gjordes ett försök med att enbart skicka ut årsmöteshandlingar via e-post. Handlingarna fanns därutöver tillgängliga för de som önskade samt delades vid årsmötet. Detta som ett försök att minska kostnaderna för utskick.

MEDLEMSAKTIVITETER

Under verksamhetsåret 2016 har Jämtgubben deltagit i Seniormässan och Expo Norr där vi spred information om föreningen i synnerhet och prostatacancer i allmänhet. Att delta i dessa mässor ser styrelsen som ett utmärkt tillfälle att träffa medlemmar och få möjlighet till samtal.

Vi har även aktivt stöttat stödföreningen mot cancer i Härjedalen – Mö finns!

En viktig del för att kunna bistå medlemmarna med det stöd som behövs är att styrelsen är väl insatt i det nationella arbetet mot prostatacancer samt utvecklingen av vård och medicin. Ett sätt att klara detta är aktivt deltagande i Prostatacancerförbundets, PCF, aktiviteter. Vi har därför närvarat vid PCFs förbundsstämma, regionmöten och utbildningsdagen i Göteborg på temat Närståendestöd.

PCF har även bildat en särskild arbetsgrupp som försöker bearbeta rapporterna från Nationella Prostatacancer registret, NPCR, för att se vad som är användbart för föreningarna. Jämtgubben deltar i det arbetet.

Lennart Lindow ingår även i referensgrupp för PCF och Socialstyrelsen om införande av screening av PSA.

Under 2015 infördes Standardiserade Vårdförlopp, SVF, avseende fem cancerformer i Sverige. Syftet med SVF är att få till en likartad vård i hela landet. Målet är att alla, oavsett var i landet man bor, ska få samma vård med lika rutiner och väntetider. Vi har haft flera kontakter med vår region om SVF.

Den 15 september arrangerade vi en Folkhälsodag på OSD som var mycket välbesökt. Programmet pågick hela dagen med föreläsningar och paneldebatt. Medverkade gjorde Nisse Simonsson, Andreas Lundgren och regiondirektören Björn Eriksson. Staffan Gedda och Nisse Simonson ledde utfrågningen av Björn Eriksson. Underhållningen svarade Honeytunes för.

INFORMATIONSVERKSAMHET

Under 2016 har vi som brukligt skickat ut vår egen folder till alla hälsocentraler i länet. Vi har även sett till att det finns informationsmaterial på sjukhuset i Östersund och då framförallt på urologmottagningen. Vi har även arbetat med att utveckla vår hemsida enligt PCFs mall.

Under året har vi fortsatt arbetet med att utveckla vårt medlemsregister. Att samla in e-postadresser är en del av det arbetet. Styrelsen förhoppning är att kunna utveckla informationen till medlemmarna med hjälp av modern teknik. Det är nödvändigt för att kunna hålla kostnaderna för utskick på en acceptabel nivå. Andelen medlemmar som har tillgång till e-post ökar varje år, men ännu är det mindre än en tredjedel som använder e-post.

Jämtgubben deltog i årets Mustaschkampanj. Vi bemannade en monter hos ICA Maxi ett antal dagar där vi lämnade information om prostatacancer.

Företrädare för Jämtgubben har medverkat med information hos flera olika PRO-föreningar under året.

MEDLEMSREKRYTERING

Vi har på ett helt unikt sätt lyckats attrahera våra medlemmar att stanna kvar i föreningen och vi är fortfarande landets största patientförening mot prostatacancer.

Vid årsskiftet hade vi 1169 medlemmar varav 54 kvinnor. Det är några färre än 2015 men det beror på att vi gjort en ordentlig genomgång av vårt medlemsregister. Ett särskilt TACK till våra vänner på sjukhuset i Östersund, urologer, kontaktsjuksköterskor, uroterapeuter med flera som är en viktig kontaktlänk för nya medlemmar.

GÅVOR TILL FÖRENINGEN

Vårt största enskilda anslag kommer som vanligt från Region J/H, 122 000 kronor 2016. Men det kommer även rikligt med gåvor i samband med medlemmars bortgång samt insamlingar och kollektgåvor. Frimurarna var en av de stora givarna 2016. 

STIPENDIEFOND

Fyra företag, Attacus, Berners, Toréns Entreprenad och Treab finns nu som sponsorer av vår stipendiefond. Under året har styrelsen arbetat med att få till fungerande kontakter med företagen så att de får valuta för de medel de lägger in i fonden. Fortfarande finns en del att göra innan vi och företagen kan vara nöjda.

Kontakter har tagits med ytterligare några företag men inga nya avtal är klara.

Gynna gärna dessa företag!

Stipendiefonden förvaltas av Jämtlands läns Cancer- och omvårdnadsfond vilket ger oss tillgång till deras 90-konto. I samarbete med omvårdnadsfonden beslutas om hur medlen används.

ÖVRIGT

Årsavgiften har även 2016 varit 100 kronor.

Vårt kansli på N:a Gröngatan 9A i Östersund har vi fortsatt hålla öppet onsdagskvällar. Vi har ännu inte ekonomi för att kunna bemanna kansliet med andra än ideella krafter. Men vi har en hemvist och en plats för våra mindre möten och sammankomster. När vi har kansliet bemannat är medlemmar välkomna att titta in för ett samtal och en fika. Vi välkomnar även medlemmar som vill hjälpa till i föreningens arbete. Ring 070-312 04 05 och meddela oss ditt telefonnummer hör vi av oss så fort vi kan.

Under året har vi haft fler samarbeten med Emmaföreningen. Det var Expo Norr och Seniormässan. Jämtgubben deltar även i arbetet med Handikappsamverkan i Jämtlands län.

 

Medlemsmöte november 2015

 

Patientföreningen Jämtgubben höll medlemsmöte den 24 november. 200 medlemmar och andra intresserade kom till Gamla Teatern. Kvällen inleddes med att Lindqvistarna underhöll med både musik och roande mellanprat.

MC kluben Templar Knights MC Jamtland Lodge har under flera år stött olika ideella organisationer i deras arbete. Under 2015 har de samarbetat med Jämtgubben och vid olika tillfällen informerat om prostatacancer och även samlat in medel. Vid medlemsmötet överlämnade ordförande Thomas Gillhover en symbolisk check på de 13 500 kr som mc klubben samlat in till Jämtgubben under året. Jämtgubbens vice ordförande Sture Gissler tackade för ett engagerat och bra samarbete och berättade att de insamlade medlen satts in på Jämtgubbens konto hos Jämtlands Cancer- och omvårdnadsfond för att användas till information om prostatacancer och utbildningsinsatser för omvårdnadspersonal i länet. Ett samarbete som fortsätter.

Sekreteraren Kjell Wåglin beskrev den enkät som delades för att få in medlemmarnas synpunkter på vad de vill att Jämtgubben ska arbeta med. De som lämnade in enkäten erhöll en minitrisslott.

I pausen bjöds på kaffe och smörgås.

Dagens föreläsare var Anderas Lundgren, överläkare vid urologen, Östersunds sjukhus. Andreas föreläsning redovisade nuläget för prostatacancerpatienter som behandlats vid Östersunds sjukhus. De senaste årens arbete med kvalitetsuppföljning har gett mycket goda resultat. I tillgänglig offentlig statistik placerar sig Östersunds sjukhus väldigt bra vad gäller operationsresultat. Andreas redovisade även resultatet av kombinationsbehandling med cytostatika och hormoner som visar på en mycket glädjande effekt med förlängd överlevnad för patienter med spridd cancer.

Andreas föreläsning avslutades med en redogörelse för resultaten av den nyligen publicerade Stockholm 3 rapporten.

Roligt att så många medlemmar kommer och vill delta i arbetet så att Jämtgubben även fortsättningsvis kan vara Sveriges största patientförening för prostatacancer.

För bilder från medlemsmötet se bildgalleriet.

Senast uppdaterad 24 mars 2022