Stadgar

Stadgar för Patientföreningen för prostatacancer i Jämtlands län - Jämtgubben

§ 1 Föreningens namn

Föreningens namn är Patientföreningen för prostatacancer i Jämtlands län. Föreningen är en ideell förening som är i politiskt och religiöst obunden. Föreningen har sin verksamhet inom Jämtlands län. Föreningen arbetar under namnet JÄMTGUBBEN.

§ 2 Ändamål

Föreningen har som uppgift att främja medlemmarnas intressen genom att

 • Stödja av sjukdomen drabbade män och deras anhöriga.
 • Sprida kunskap om sjukdomen och dess behandlingsformer.
 • Följa och bevaka utvecklingen inom prostatacancerområdet samt informera om detta.
 • Genom vår stipendiefond kunna bidra till utbildning och kompetensutveckling hos personalen vid urologen, Östersunds sjukhus.

 § 3 Verksamhet

Föreningens verksamhet bygger på kontakter och samverkan mellan medlemmarna. Medlemmarnas egna erfarenheter av sjukdomen är föreningens största och viktigaste tillgång. Föreningen avser ge stöd till av sjukdomen drabbade män och deras anhöriga genom kontakter och samtal vid medlemsmöten och enskilt. Samtal och kontakter med andra drabbade har visat sig vara av stort värde för den enskilde och dennes anhöriga, särskilt då man nyss fått besked om sin sjukdom. Särskilda kontaktpersoner utses bland föreningens medlemmar. Dessa ges utbildning för detta. Genom att sprioda kunskap om prostatacancer tror sig föreningen kunna medverka till att sjukdomen tidigt kan upptäckas och att behandling därigenom också tidigt kan sättas in. Tidig upptäckt och tidigt insatt behandling har stor betydelse för en positiv prognos. Föreningen avser att följa och bevaka utvecklingen inom prostatacancerområdet bl.a. genom artiklar i facktidskrifter och via internet. Föreningen avser att informera om detta vid medlemsmöten samt via informationsblad till medlemmarna. Vid medlemsmöten är avsikten också att, som föredragshållare, bjuda in experter inom området. Härigenom kan vi som patienter hålla oss informerade om sjukdomen och dess behandlingsformer, och bättre kunna bedöma den egna situationen.

Föreningen samarbetar med sjukvården, landstinget samt andra organisationer och intressegrupper som är verksamma inom prostatacancerområdet.

Föreningen bedömer sammanfattningsvis att den genom sin verksamhet, förutom att stödja drabbade män och deras anhöriga, också kommer att kunna avlasta sjukvården. Den bedömningen delas av läkare och övrig sjukvårdspersonal.

§ 4 Medlem

Medlem i patientföreningen är den som betalar fastställd årsavgift till föreningen. Medlemskap upphör då avgift inte betalas eller efter avanmälan till styrelsen.

§ 5 Medlemsavgift

Medlemsavgiften fastställs av årsmötet för nästkommande kalenderår. Avgiften skall betalas senast den 15 mars. Medlemsavgift som betalas av ny medlem efter den 1 september avser jämväl kommande kalenderår.

 § 6 Styrelse

Styrelsen är föreningens verkställande organ och väljes på årsmötet. Styrelsen skall bestå av ordförande, minst fyra och högst sex ordinarie ledamöter samt två suppleanter. Ordförande väljs på ett år, övriga ledamöter på två år. Då föreningen bildas väljs dock halva antalet ledamöter på ett år. Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare, ekonomiansvarig samt eventuellt övriga funktionärer. Om styrelsen finner lämpligt utses arbetsutskott. Styrelsen är beslutsför när minst fyra ledamöter är närvarande.

§ 7 Revisorer

Styrelsens verksamhet och ekonomiska redovisning granskas av två revisorer, valda på årsmötet. Två suppleanter utses därutöver. Revisionsberättelse avges inom två veckor efter det att styrelsen lämnat sin årsredovisning.

§ 8 Valberedning

Föreningen utser två ledamöter och en suppleant att utgöra föreningens valberedning.

§ 9 Årsmöte

Årsmötet är föreningens högsta beslutande organ. Ordinarie årsmöte, avseende verksamheten under sistlidna kalenderår, skall hållas före maj månads utgång. Skriftlig kallelse skall ske senast två veckor före mötet och skall åtföljas av styrelsens verksamhetsberättelse, ekonomisk redovisning, förslag till dagordning samt till årsmötet inlämnade motioner med styrelsens yttrande.

Vid årsmötet skall följande ärenden behandlas:

 • Styrelsens verksamhetsberättelse
 • Ekonomisk redovisning
 • Revisorernas berättelse
 • Beslut i anledning av redovisat resultat
 • Beslut om ansvarsfrihet
 • Beslut om medlemsavgifter
 • Ärenden som föreslås av styrelsen
 • Val av ordförande
 • Val av ordinarie styrelseledamöter
 • Val av suppleanter
 • Val av ordinarie revisorer
 • Val av revisorssuppleanter
 • Val av valberedning och suppleant
 • Verksamhetsplan
 • Motioner

Motion till ordinarie årsmöte skall vara styrelsen tillhanda senast den 15 februari. Styrelsen sammankallar till extra årsmöte då den finner så påkallat, eller då 1/3 av föreningens medlemmar gör skriftlig framställan därom. Vid extra årsmöte får endast den eller de frågor behandlas som föranlett årsmötet. Varje närvarande medlem äger en röst. Styrelsen har rösträtt utom vid val och i frågor som rör föreningens ekonomiska förvaltning.

§ 10 Stadgeändring

Förslag till stadgeändring kan ställas av styrelsen eller enskild medlem i form av motion till årsmötet. Beslut om stadgeändring kan fattas av årsmötet om förslag till ändring finns med i kallelsen till årsmötet. Beslut måste biträdas av minst 2/3 av de avgivna rösterna.

§ 11 Upplösning

Förslag till föreningens upplösning sker enligt §9 ovan.

Beslut om upplösning av föreningen kan fattas av ordinarie årsmöte för det fall det beslutet är enhälligt. I annat fall fattas beslut vid två på varandra följande årsmöten, varav minst ett skall vara ordinarie. Beslut måste vid båda tillfällena biträdas av minst 2/3 av de avgivna rösterna. Upplöses föreningen skall det sista årsmötet, sedan alla skulder reglerats, besluta om föreningens tillgångar. Inriktningen skall därvid vara att eventuella tillgångar överförs till verksamhet av stödjande karaktär.

Dessa stadgar har antagits vid föreningens årsmöte den 20 mars 2003 samt ändrats vid årsmötena 2009 och 2016-04-06.

Senast uppdaterad 06 juli 2020