Mål och vision

Jämtgubben, en prostatacancerförening i Jämtlands län, verkar för ökad kunskap om prostatacancer och bedriver stödverksamhet för drabbade och närstående samt väcker opinion för en bättre vård som ska bidra till högre livskvalitet. Föreningen är ansluten till Prostatacancerförbundet.

§2 i Jämtgubbens stadgar anger ändamålet med föreningen:

  • Stödja av sjukdomen drabbade män och deras anhöriga.
  • Sprida kunskap om sjukdomen och dess behandlingsformer.
  • Följa och bevaka utvecklingen inom prostatacancerområdet samt informera om detta.
  • Genom vår stipendiefond kunna bidra till utbildning och kompetensutveckling hos personalen vid urologen, Östersunds sjukhus.

§ 3 anger vilken inriktning föreningens verksamhet ska ha.

Föreningens verksamhet bygger på kontakter och samverkan mellan medlemmarna. Medlemmarnas egna erfarenheter av sjukdomen är föreningens största och viktigaste tillgång. Föreningen avser ge stöd till av sjukdomen drabbade män och deras anhöriga genom kontakter och samtal vid medlemsmöten och enskilt. Samtal och kontakter med andra drabbade har visat sig vara av stort värde för den enskilde och dennes anhöriga, särskilt då man nyss fått besked om sin sjukdom. Särskilda kontaktpersoner utses bland föreningens medlemmar. Dessa ges utbildning för detta. Genom att sprida kunskap om prostatacancer tror sig föreningen kunna medverka till att sjukdomen tidigt kan upptäckas och att behandling därigenom också tidigt kan sättas in. Tidig upptäckt och tidigt insatt behandling har stor betydelse för en positiv prognos. Föreningen avser att följa och bevaka utvecklingen inom prostatacancerområdet bl.a. genom artiklar i facktidskrifter och via internet. Föreningen avser att informera om detta vid medlemsmöten samt via informationsblad till medlemmarna. Vid medlemsmöten är avsikten också att, som föredragshållare, bjuda in experter inom området. Härigenom kan vi som patienter hålla oss informerade om sjukdomen och dess behandlingsformer, och bättre kunna bedöma den egna situationen.

Föreningen samarbetar med sjukvården, landstinget samt andra organisationer och intressegrupper som är verksamma inom prostatacancerområdet.

Senast uppdaterad 06 juli 2020