StadgarStadgar för Gotlands Prostatacancerförenng


§ 1 Namn

Föreningens namn är Gotlands Prostatacancerförening (fortsättningsvis kallad ”Föreningen”), en patientförening med registrerat säte i Region Gotland.
Föreningen är en ideell förening med eget organisationsnummer och är ansluten till Prostatacancerförbundet. Föreningen är i partipolitiska och religiösa frågor en obunden organisation.

§ 2 Ändamål

Föreningen verkar utifrån ett patient- och närståendeperspektiv och har följande uppgifter:

 • Stödja prostatacancerdrabbade män och deras närstående.
 • Sprida kunskap om sjukdomen och dess diagnos- och behandlingsmetoder men även om andra sjukdomar relaterade till prostata.
 • Följa och bevaka utvecklingen inom prostatacancerområdet samt informera om detta.
 • Verka för upplysning till myndigheter, institutioner och allmänhet om patienters erfarenheter av vården med syfte att utveckla och förbättra den.
 • Verka för att lokalt samarbete etableras med medicinsk sakkunskap.
 • Stödja bildandet av närståendegrupper/samtalsgrupper och deras verksamhet.
 • Medverka till och underlätta erfarenhetsutbyte mellan patientföreningarna.
 • Sträva efter att öppenheten kring prostatacancer förbättras.

 

§ 3 Verksamhet

Föreningens verksamhet bygger på samverkan mellan medlemmarna och beslutar om sin egen verksamhet vilken regleras i föreningens stadgar.
Utöver årsmöte arrangerar Föreningen föreläsningar inom ämnesområdet samt möten där stöd och personliga kontakter kan utvecklas så att medlemmarnas personliga erfarenheter tas till vara som en resurs för verksamheten. Föreningen samarbetar med företrädare för sjukvård, landsting och kommunala myndigheter samt andra organ och intressegrupper som handlägger ärenden eller är verksamma inom området.

 

§ 4 Verksamhetsår

Verksamhetsåret är samma som kalenderåret.


§ 5 Medlemskap

 • Medlem i Föreningen kan den bli som för egen eller andras del berörs av problem som förknippas med prostatacancer.  
 • Förteckning över samtliga medlemmar ska föras på programvara som Förbundet tillhandahåller. Detta för att underlätta distribution av Förbundets tidskrift och eventuellt andra försändelser till enskilda medlemmar. Innehållet i denna förteckning får inte delges obehöriga.
 • Medlem är den som betalar fastställd årsavgift till Föreningen. Medlemskap upphör då avgift inte betalats eller efter utträdesanmälan till styrelsen.
 • Medlem som inte verkar i enlighet med Föreningens eller Förbundets stadgar, etiska regler och förbundets grundsyn eller bryter mot andra av Föreningen eller Förbundet fattade beslut, kan uteslutas ur Föreningen (jfr Förbundets stadgar, § 4). Sådant beslut fattas av Föreningens styrelse och har omedelbar verkan. Beslut av Föreningens styrelse i sådant avseende kan överklagas till Förbundets styrelse. Detta överklagande måste ha inkommit till Förbundets kansli senast 60 dagar efter det att beslutet översänts till medlemmen.    

§ 6 Årsavgift

Årsavgiften skall betalas senast den 15 mars. Årsavgift som betalas av ny medlem efter den 1 oktober avser även nästkommande kalenderår.

Årsmötet fastställer årsavgiften för nästkommande kalenderår.


§ 7 Årsmöte

Årsmötet är föreningens högsta beslutande organ. Årsmöte skall hållas senast den 31 mars. Notera dock kravet på redovisning till Förbundet, se §9 nedan.
Medlem som önskar behandling av visst ärende på årsmötet ska göra en skriftlig framställan, en motion, till styrelsen senast en månad före årsmötet.
Kallelse till årsmötet ska ske senast två veckor före mötet. Styrelsens verksamhetsberättelse, ekonomiska redovisning, förslag till dagordning, förslag från styrelsen samt till årsmötet inlämnade motioner med styrelsens yttranden skall finnas tillgängliga på i kallelsen anvisad plats. Se också §14.
Varje betalande medlem har en röst på årsmötet.

På årsmötet ska följande ärenden förekomma:

 1. Årsmötets öppnande.
 2. Fråga om kallelse skett enligt stadgarna.
 3. Val av ordförande och sekreterare för årsmötet.
 4. Fastställande av dagordning.
 5. Val av två personer tillika rösträknare att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll.
 6. Framläggande av styrelsens årsredovisning innehållande verksamhetsberättelse och resultat- och balansräkning.
 7. Revisorernas berättelse.
 8. Fastställande av resultat- och balansräkning.
 9. Beslut om ansvarsfrihet.
 10. Verksamhetsplan och budget.
 11. Beslut om årsavgift för nästa kalenderår.
 12. Beslut om eventuella ersättningar till styrelsemedlemmar.
 13. Beslut om antalet ordinarie ledamöter och ersättare i styrelsen samt på vilken tid ordförande och ledamöter utses.
 14. Val av ordförande.
 15. Val av övriga styrelseledamöter och ersättare.
 16. Val av revisor(er) och ersättare.
 17. Val av ombud till Förbundets förbundsstämma och val av ombud till Förbundets ordförandekonferens. 
 18. Val av valberedning – tre medlemmar varav en är sammankallande.
 19. Behandling av förslag från styrelsen.
 20. Behandling av motioner.
 21. Övriga frågor.
 22. Årsmötets avslutning


 

§ 8 Extra årsmöte

Styrelsen kallar till extra årsmöte då den finner detta nödvändigt eller då två tredjedelar av föreningens medlemmar gör en skriftlig framställning om detta. Vid extra årsmöte får endast den eller de frågor som föranlett årsmötet behandlas.


§ 9 Styrelse

Årsmötet utser en styrelse med det antal funktionärer och den mandattid som anses lämpligt. Styrelsen kan välja ett arbetsutskott för beredning av sina ärenden. Styrelsen är Föreningens verkställande och förvaltande organ. 

Styrelsen har i första hand följande uppgifter:

 • Verkställa årsmötets beslut.
 • Planera, leda, ansvara för och följa upp Föreningens verksamhet.
 • Besluta i frågor som inte enligt stadgarna skall avgöras av årsmötet.
 • Bereda ärenden som skall föreläggas årsmötet.
 • Upprätta förslag till verksamhetsplan och budget.
 • Svara för ekonomisk redovisning.
 • Förvalta Föreningens egna medel.
 • Upprätta årsredovisning.
 • Val av ansvarig person för att sköta Föreningens del av Förbundets medlemsregister.
 • Vid behov utse funktionärer.
 • Bemyndiga styrelseledamöter att teckna Föreningens firma var för sig eller två i förening.
 • Besluta om attestregler.
 • Föra protokoll vid sammanträden.
 • Senast den 1 april till förbundsstyrelsen insända verksamhetsberättelse, revisionsberättelse, protokoll från årsmöte, uppgift om medlemsantal vid närmaste föregående årsskifte samt uppgift om namn och adress på valda ombud till förbundsstämman. 

 

Kallelse av ledamöterna till styrelsesammanträde skall ske minst 7 dagar före sammanträdet. Kallelsen skall innehålla uppgifter om förekommande ärenden. Styrelsen är beslutsför när kallelse skett i behörig ordning och minst halva antalet styrelseledamöter är närvarande.Utan hinder härav skall styrelsesammanträde anses behörigen utlyst om samtliga ordinarie ledamöter infunnit sig till sammanträdet.
Som styrelsens beslut gäller den mening om vilken de flesta röstande förenar sig. Vid lika röstetal avgörs val genom lottning. I andra frågor gäller den mening som biträdes av ordföranden.
Ärende som ej angivits i kallelsen till sammanträdet får ändock avgöras om minst två tredjedelar av ledamöterna är närvarande och ense om beslutet.
Styrelsen har rätt att till styrelsemöten adjungera person för viss uppgift eller med särskild kompetens.
Styrelsen har rätt att besluta om uteslutning av medlem som uppenbart motverkar föreningens ändamål (se § 5 i dessa stadgar och § 4 i Förbundets stadgar).


§ 10 Revision

Styrelsens verksamhet och ekonomiska redovisning granskas av revisor(er) valda på årsmötet. Styrelsen skall lämna sin redovisning till revisor(erna) senast en månad före årsmötet. Revisionsberättelsen skall avges inom två veckor efter det att styrelsen lämnat sin årsredovisning.


§ 11 Valberedning

Årsmötet utser tre ledamöter att utgöra årsmötets valberedning, varav en utses till  sammankallande. 

 

§ 12 Prostatacancerförbundets stadgar

Förbundets stadgar är samordnande för de anslutna patientföreningarna. Speciellt bör skyldigheter i förbundets stadgar § 4 om medlemskap och § 11 om patientföreningar beaktas.


§ 13 Angivande att Föreningen är ansluten till Prostatacancerförbundet

Föreningen ska på sin hemsida och i sitt informationsmaterial ange att den är ”...ansluten till Prostatacancerförbundet...” och ta med Förbundets logotyp.


§ 14 Stadgeändring

För ändring av dessa stadgar krävs beslut med två tredjedelars majoritet på ett årsmöte. Vid kallelse till årsmöte där ärende som rör stadgeändring skall förekomma, skall särskilt anges att mötet har att fatta beslut om sådan ändring.


§ 15 Upplösning/nedläggning av Föreningen

För att Föreningen ska kunna upplösa sig själv krävs beslut med två tredjedelars  majoritet på ett årsmöte och ett därpå följande extra medlemsmöte eller årsmöte. Vid kallelse till årsmöte eller extra medlemsmöte, där ärende som rör upplösning/nedläggning ska förekomma, ska särskilt anges att mötet har att fatta beslut om sådan ändring.
Vid upplösning/nedläggning av Föreningen ska sedan alla skulder reglerats, föreningens tillgångar tillfalla Fonden mot prostatacancer eller på annat sätt bidra till kampen mot prostatacancer. Enskilda medlemmar kan inte göra anspråk på tillgångar som den upplösta patientföreningen lämnar efter sig.
Om Föreningen har tillgångar från donationer eller testamenten ska dessa medel alltid förvaltas i överensstämmelse med donatorns eller testatorns uttalade önskemål.
Dessa stadgar har antagits vid Föreningens årsmöte 2016-03-07


 

 

Senast uppdaterad 04 december 2021