Om oss

PCF Öst är patientföreningen i Östergötland för oss med diagnosen prostatacancer och för våra närstående.

57065944 Prmuy

Om du har diagnosen står du långt ifrån ensam, oavsett om du är nydiagnosticerad och i ett tidigt skede av sjukdomen eller har levt med den en kortare eller längre tid. Prostatacancer är den vanligaste cancerformen i Sverige.

Var åttonde man får prostatacancer under sin livstid. Idag lever över 70 000 män i Sverige med diagnosen. Att vara medlem i PCF Öst går ut på att förbättra din livskvalitet och förmåga att leva med din sjukdom.

Stödpersoner finns alltid till hands
Ett antal av föreningens medlemmar är utbildade för att fungera som stödpersoner. De har erfarenhet av sjukdomen och dess behandlingsmöjlig-heter och kan berätta om hur andra tänkt i en situation liknande din. Någon har erfarenhet av att vara anhörig.

Du får alltid tag i en stödperson per telefon och du kan räkna med att de håller på sin moraliska tystnadsplikt. Fråga efter den särskilda stödpersonsfoldern hos din läkare eller sköterska.

PCF Öst samarbetar med vården på olika sätt. Vid träffar med vårdteam inom urologi och onkologi för vi fram patienters och anhörigas erfarenheter och synpunkter.

Vårdpersonalen orienterar om vad som händer inom vården och som påverkar patienterna, som nya metoder, väntetider och organisationsförändringar. Detta vidarebefordras till medlemmarna vid föreningsmöten eller i medlemsutskick. ProÖst kommunicerar också med politiker och tjänstemän.

Kunskap hjälper dig
PCF Öst arrangerar öppna temakvällar varje höst och vår, där specialister på prostatacancer informerar och leder livliga diskussioner.

Det kan röra sig om sjukdomens yttringar, dagens och morgondagens behandlingsmetoder, om påverkan på det dagliga som inkontinens, sexualitet och samliv, om effekter av livsstilen som bra och mindre bra kost. Du kan också få tips om litteratur. 

I medlembrev informeras du om sådant som direkt berör oss östgötar med prostatacancer, inklusive PCF Östs arrangemang. Med kunskap om din sjukdom kan du medverka på ett bättre sätt i diskussionen med din läkare om vilken behandling som är lämplig just för dig. Kunskap kan minska den oro som följer med en cancersjukdom.


Gemenskapen i patientföreningen
Som medlem i PCF Öst får patienter och anhöriga kontakt med andra i samma situation. PCF Öst ordnar samtalskvällar för medlemmarna, där du kan prata med andra om din situation under otvungna former, ofta med stöd av läkare och/eller sköterska. Anhöriga kan, om så önskas, samlas i en särskild anhöriggrupp. Stödpersonerna kan bistå med att upprätta kontakter och nätverk mellan medlemmar.


Riksomfattande förankring
PCF Öst ingår i Prostatacancerförbundet, som organiserar alla de svenska prostatacancerföreningarna och representerar oss nationellt och internationellt.

Som medlem får du Prostatacancerförbundets tidning fyra gånger per år. Genom tidningen får du kunskap om vad som händer i övriga delar av landet – och i världen.

Du är välkommen som medlem i PCF Öst  att ta del av föreningens verksamhet. Medlemsavgiften är endast 150 kr/år och 50 kr/år för närstående.
För att bli medlem fyll i formuläret >

Vi behöver varandra!

Senast uppdaterad 28 augusti 2020