Stadgar

StadgarförFöreningen ProLiv Jönköping 

§ 1. Ändamål

Föreningen ProLiv Jönköping, som är en registrerad ideell patientförening mot prostatacancer, skall:

 • verka inom Jönköpings län.

 • genom samverkan medlemmarna emellan, genom mötesverksamhet eller olika samtalsformer hjälpa, stödja och informera medlemmar och deras. anhöriga.

 • i största möjliga utsträckning till dessa förmedla aktuell medicinsk och allmän information om prostatacancersjukdomen och dess behandling genom utbyte av medlemmarnas egna erfarenheter eller genom anlitandet av sakkunniga.

 • främja medicinsk och annan forskning inom området.

 • utöva annan därmed förenlig verksamhet.

 • vara politiskt och religiöst obunden.

§ 2. Föreningens säte och firma

Föreningens säte är Jönköpings kommun, Jönköpings län och dess firma är Föreningen ProLiv Jönköping.

§ 3. Medlemmar

Till medlem antages i första hand fysisk person som fått diagnosen prostatacancer ställd, liksom anhörig till sådan. Företag, organisation eller enskild person, som önskar stödja föreningen ekonomiskt eller på annat sätt, kan erhålla medlemskap som stödjande medlem efter beslut av styrelsen. Medlemskap erhålles genom att avgift betalas till föreningen. Medlemskap upphör då avgift ej erlagts eller efter avanmälan till styrelsen.

Förteckning över föreningens medlemmar skall föras med uppgift om namn, postadress och telefonnummer.

§ 4. Medlemsavgift

Medlemsavgiften för ordinarie medlem, anhörig och stödjande medlem fastställs av årsmötet för nästkommande år. Avgiften skall erläggas årligen senast den 31 januari. Avgift som inbetalas av ny medlem under sista kvartalet räknas som gällande även för följande kalenderår.

§ 5. Styrelse

Styrelsen väljs på årsmötet och skall ha följande sammansättning:

Styrelsen skall bestå av ordförande, minst fyra och mest sex ordinarie ledamöter med två suppleanter. Ordförande väljs på 1 år. Ordinarie ledamöter väljs på 2 år med växelvis avgång. Suppleanter väljs på 1 år.

Inom styrelsen utses v. ordförande, kassör och sekreterare samt andra funktionärer. Arbetsutskott kan utses av styrelsen.

Styrelsens ordförande sammankallar styrelsen. Vid styrelsens sammanträden och medlemsmöten skall föras protokoll, vilka skall numreras löpande och justeras av ordföranden.

Föreningens firma tecknas av ordföranden tillsammans med en ledamot av styrelsen eller vid ordförandens förfall, av kassören tillsammans med en ledamot av styrelsen.

Styrelsen utser en ledamot som vid sidan om ordföranden ensam tecknar förenings firma på försändelser och utbetalningshandlingar på Post och Bank. Ledamotens namn skall anges i protokoll från styrelsemöte.

Styrelsen skall förvalta föreningens angelägenheter och föra fullständiga räkenskaper över föreningens ekonomi och har att sammanställa räkenskaperna till årsbokslut och årsredovisning per den 31 december varje år. Årsredovisningen skall omfatta förvaltningsberättelse, resultaträkning samt balansräkning och den skall undertecknas av samtliga ordinarie styrelseledamöter.

§ 6. Revisorer

Styrelsens förvaltning, föreningens årsredovisning och räkenskaper skall granskas av två revisorer, vilka utses av årsmötet för tiden intill dess nästa årsmöte avhållits. Årsmötet skall även utse en revisorssuppleant.

Revisorn äger tillgång till samtliga föreningens handlingar såsom årsredovisning, räkenskaper, justerade protokoll från styrelsemöten, medlemsmöten och årsmöten, avtal och liknande dokument. Handlingarna skall överlämnas till revisorn för granskning senast en månad före årsmötet. Revisorn skall senast två veckor före årsmötet avge revisionsberättelse över granskningen.

§ 7. Årsmöte och extra beslutande medlemsmöte

Årsmötet är föreningens högsta beslutande organ och hålls före mars månads utgång.

Då minst 1/3 av föreningens medlemmar gör skriftlig framställning därom skall styrelsen kalla till extra beslutande medlemsmöte.

Medlemsmöten hålls enligt styrelsens beslut.

Medlem som önskar behandling av visst ärende på årsmöte, skall senast sex veckor före årsmötet göra skriftlig framställning därom till styrelsen.

Kallelse till årsmöte och extra medlemsmöte skall ske skriftligen medelst vanligt brev eller e-post till alla medlemmar, vars adresser är kända, tidigast fyra och senast två veckor för mötet. Har medlem framfört visst ärende för behandling på årsmöte, skall till kallelsen fogas uppgift om ärendet samt styrelsens yttrande däröver.

På årsmöte skall följande ärenden förekomma:

 1. Årsmötets öppnande samt prövning av frågan om årsmötet har utlysts stadgeenligt.

 2. Val av mötesordförande och mötessekreterare.

 3. Fastställande av dagordning.

 4. Val av två justeringsmän att justera dagens protokoll, tillika rösträknare.

 5. Föredragning av styrelsens årsredovisning med förvaltningsberättelse, resultaträkning och balansräkning.

 6. Revisorns berättelse.

 7. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen.

 8. Beslut om disposition av i årsredovisningen redovisat ekonomiskt resultat.

 9. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter.

 10. Beslut om årsavgift för det kommande kalenderåret.

 11. Beslut om ersättningar till förtroendevalda.

 12. Förslag till verksamhetsplan och budget för kommande år.

 13. Beslut om antal styrelseledamöter.

 14. Val av styrelseordförande, styrelseledamöter och styrelsesuppleanter.

 15. Val av två revisorer och en revisorssuppleant.

 16. Val av valberedning - tre medlemmar varav en sammankallande.

 17. Behandling av inkomna av medlemmar väckta ärenden.

 18. Övriga frågor.

 19. Årsmötets avslutning.

§ 8. Riksorganisation för prostatacancer

Föreningen ingår i och medverkar i riksorganisationen Prostatacancerförbundet.

§ 9. Stadgeändring

För ändring av dessa stadgar fordras beslut med 2/3 majoritet på ett årsmöte och ett därpå följande extra medlemsmöte eller årsmöte. Vid kallelse till årsmöte eller extra medlemsmöte där ärende som rör stadgeändring skall förekomma, skall särskilt anges att mötet har att fatta beslut om sådan ändring.

§ 10. Föreningens upplösning

Beslut om föreningens upplösning fattas enligt § 9. Föreningens tillgångar skall tillfalla Prostatacancerfonden. Om föreningen har tillgångar från donationer eller testamenten skall dessa medel alltid förvaltas i överensstämmelse med donators eller testators uttalade önskemål.

 

Antagna vid årsmöte den 20 feb. 2013 och
fastställda vid årsmöte den 25 mars 2014.

Senast uppdaterad 24 augusti 2020