Viktors niopunktsprogram

Viktors niopunktsprogram, för en bättre prostatacancervård i Blekinge

Viktor är en patientförening med fokus på att ge stöd till drabbade män och deras närstående samt verka för en bättre och tillgängligare prostatacancervård i Blekinge. Några medicinska råd lämnas inte av oss.

 • God prostatacancervård – en kravspecifikation
          - OPT –INGA väntetider – Teknikutveckling
          - Tillförlitliga PSA-prov – Bilddiagnostik
          - Fusionsbiopsi - Säkrare diagnos med hjälp av
             AI och nya läkemedel.
  Ordna vården utifrån patientens / närståendes behov och ta till vara nya rön.
  Svensk cancervård är bra, MEN, väntetiderna är för långa!
  Lång väntan i prostatacancervården! Det finns stora brister i den svenska prostatacancervården.
  Avsaknad av OPT (Organiserad ProstataTestning) med kallelse i Region Blekinge, vilket ger alldeles för sen upptäckt.
  Uppdelad vårdkedja, med stor omsättning av läkare i primärvården är ytterligare en brist.

 • Tillgång till MR/MRI / STHLM 3/PET - CT tillgång Den utveckling som nu finns med olika tekniska framsteg så ser vi på behovet av utökat nyttjande av dessa i syfte att minimera felbehandling, minskat antal biopsier, säkrare definition av cancertumörer i syfte att minimera antal operationer av lågriskcancer.
  Vi har ett stort behov att komma fram till en genomlysning av alla män f o m minst 50 års ålder. Nya rön med möjlighet att säkrare än tidigare bestämma om prostatacancerrisk finns idag. Detta vill vi inom Viktor stödja och utveckla i Blekinge.

 • Införande av IPÖ – Individuell PatientÖversikt, till stöd och förståelse för patient / närstående.
  Patientöversikten används tillsammans med patientjournalen i samband med vårdens kontakt med patienten och ger då snabbt en översikt av patientens historik och situation. Detta underlättar vårdpersonalens arbete och kan också förmedla en överskådlig bild av situationen till patient och närstående, vars delaktighet i den egna vårdprocessen därmed ökar.
  Som en del i patientöversikten finns den information som patienten lämnat i form i de enkäter (PROM- Patient Related Outcome Measures) som används för att följa patientens mående och livskvalitet.

 • Snackcafé, med nyheter, livsstil/hälsa, erfarenheter
  Våra ledord är grunden till snackcaféverksamheten.
  GEMENSKAP – KUNSKAP – TRYGGHET.
  Gemensamt bygger vi kunskap om vår sjukdom, vi lär oss hur en nyttig livsstil / hälsa främjar oss och genom detta ökar vi trygghetskänslan för patienter och närstående.
  Detta är en av våra viktigaste delar i föreningsarbetet. Samlingar med våra medlemmar i syfte att tala om hälsa / livsstil, utbyta erfarenheter och lära oss om nya rön.

 • Närståendeaktiviteter, utveckling av social närhet och öppenhet
  Några tillfällen om året genomför vi möten för närstående som under ledning kan diskutera frågor som ibland inte lyfts i hemmet. Känslor, sex och samlevnad, kuratorsamtal med mera. allt i syfte att öka trygghet.

 • Supportgrupp stöd till drabbade och deras närstående med förståelse och närhet.
  Vår erfarenhet är att det är angeläget att den som ger stöd har goda kunskaper kring sjukdomen men också har förmågan att föra, det ibland, svåra samtalet med cancerpatienter och närstående.
  Vi är föregångare för andra föreningar i landet, som sedan kan ta del av vårt upplägg och resultat.

 • Förbättrad livskvalitet - cancerrehabilitering med sexolog / rådgivare / behandlingar
  Samliv med sin partner! En viktig sak för våra medlemmar är sexolog kopplad till vår rehabilitering! Merparten av de män som behandlas för prostatacancer har drabbats av erektil dysfunktion vilket leder till bristande förmåga till sexuellt umgänge.
  Medicinsk behandling och inte minst rådgivning av kompetent sexolog är i detta sammanhang helt nödvändigt.
  Viktor driver kravet på att Region Blekinge ska kunna erbjuda denna rådgivning och att väntetider för besök inte ska vara längre än två månader. Viktor vill även att det skall vara fria potensläkemedel.
  Minskade vårdtider för urininkontinens. Urinläckage är en av biverkningarna som kan uppstå vid behandling av prostatacancer. Det är viktigt att behandlingen individualiseras. Målet med behandlingen är att antingen förstärka slutningsfunktionen och/eller öka blåsans funktionella kapacitet.
 • Ökad/Bättre patientservice - Kvalité med fler KSSK
  De telefontider som finns är inte tillräckliga. Prostatacancerpatienterna som har besvär och ångest för    olika frågor, har svårt att komma fram under de begränsade tider som nu finns. Ibland måste patienten  ibland vänta flera dagar innan det finns ny telefontid.
  Detta är inte acceptabelt.
  Viktor driver frågan om ökat antal kontaktsjuksköterskor och utökad telefontid och dessa tider ska
  finnas vid två tillfällen varje dag, måndag t.o.m. fredag.
 • Min vårdplan
  Prostatacancerföreningen Viktor ser det som synnerligen angeläget att i Blekinge
  fortsätts det med upprättande av individuella vårdplaner där patienten kan ta del av viktig information  om vårdkontakter, planerade behandlingar, rehabilitering etc. I planen skall framgå i stort allt som  patienten behöver veta om sin fortsatta behandling och därmed känna en större trygghet i sin vardag.    Det är nu viktigt att implementera möjligheterna i och med införande av eMVP via 1177.se.

Senast uppdaterad 10 mars 2021


Fler nyheter

Testning Prostatacancer
10 maj 2021

För- och nackdelar PSA-test

Informationsfilm från Regionalt cancercentrum Väst som tar upp fördelar och nackdelar med testning för prostatacancer. 

Läs mer

Nubeqa Erleada
4 maj 2021

Urologen Ola Bratt välkomnar subventionsbesluten för läkemedlen Nubeqa och Erleada.

Två förmånsbeslut från Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, öppnar nu för att runt 500 män årligen kan få bättre hormonbehandling mot sin framskridna prostatacancer.
Det här är ett välkommet besked för en stor patientgrupp och som vi är glada över. Här har det tidigare funnits en lucka där vi inte kunnat ge behandling i den offentligt finansierade sjukvården, säger Ola Bratt, professor i urologi vid Göteborgs universitet och ordförande i den nationella vårdprogramgruppen för prostatacancer. 

Läs mer

Sunrise 1557100 340
4 maj 2021

Tankar för våra medlemmar, patienter och närstående

Prostatacancerföreningen VIKTOR

I centrum för allt vi gör,
står våra medlemmar, patienter och närstående,
och vad som är till nytta och glädje för dem.

Vi håller ihop, hjälper och stödjer varandra att nå detta mål,
med all den kunskap som vi kan förmedla.

Vi arbetar för trygghet och visar varandra omtanke och respekt.

Läs mer


Alla nyheter