Årsmötesprotokoll Verksamhetsberättelse 2019

Protokoll från årsmötet den 5/3 2020. Verksamhetsberättelse Klicka för att läsa


Protokoll
Årsstämma Betula prostatacancer förening
Tidpunkt: 5 mars 2020
Plats: Funktionsrätt Mariehemsvägen 7 Umeå
Närvarande: se bilaga till protokollet

$1 Årsmötets öppnande
Ordförande Lars Ola Henriksson hälsade alla närvarande medlemmer välkommen och förklarade
årsstämman öppnad. Därefter hölls en tyst minut för de medlemmar som under året avlidit.

$ 2 Valav ordförande och sekreterare för årsstämman
Till stämmoordförande valdes Roland Karlsson och till sekreterare valdes Olle Edblom.
Stämmoordföranden tog över klubban och tackade för förtroendet att leda dagens förhandlingar

$3 Val av justerare
Tilljusterare valdes Bo-Göran Fjällström och Bruno Lindbeq

$4 Utskick av kallelse
Kallelsen utskickad 14 dagar före stämman och införd på föreningens hemsida.
Stämman beslutade
Att godkänna att kallelsen har blivit stadgeenligt utskickat.

$5 Föreningens verksamhetsberätelse
Föreningens ordförande gick igenom föreningens verksamhetsberättelse enligt bilaga till
protokollet och de möten och olika aktiviteter som ägt rum under 2019.
Stämman beslutade
Att godkinna verksamhetsberättelsen och att lägga den till handlingarna.

$6 Ekonomisk redovisning
Föreningens kassör redovisade 2019 års ekonomiska transaktioner och resultat enligt bilaga till  protokollet.
Stämman beslutade
Att godkänna de ekonomiska redovisningen och att årets resultat förs över i ny räkning samt
lägga den ekonomiska berättelsen till handlingarna.

$7 Revisorernas berättelse.
Stämmoordföranden tillika revisor föredrog revisionsberättelsen enligt bilaga till protokollet och
revisorerna föresl år ansvarsfri het för styrel sen
Stämman beslutade
Aft med godkännande lägga berättelsen till handlingarna.  

§ 8  Ansvarsfrihet
Stämman beslutar
Att ge styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2019

§9 Ärsavgift för2021
Stämman beslutar
Att årsavgifterna ska vara oförändrade dvs 150 kr för medlem och 200 kr för familj.

$10 Budget lör202O
Kassören redovisade förslag till budget tör 2O2A enligt bilaga till protokollet
Stämman beslutade
Att godkänna redovisade preliminära budget tör 2O2A.

§11 Verksamhetsplan för 2O2O
Föreningens ordförande föredrog förslag till verksamhetsplan som kan korrigeras under året med
nya aktiviteter.
Stämman beslutade
Att godkåinna den preliminära verksamhetsplanen tör 202O

$12 Valärenden
Stämman beslutade
Att välja Lars Ola Henriksson till ordförande för verksamhetsåret 2020
Att välja Hans Öhlund två år
Att övriga fem styrelseledamöter har ytterligare ett mandatår. Dvs Olle Edblom, Per Hammarström,Bo- Göran Fjällström, Marianne Normark, Folke Lidenmark.
Att välja Lars Björnerbäck till revisor och Alfons Karlsson till revisorsuppleant
Att en ytterligare ordinarie revisor är vakant

$13 Val av valberedning
lnget förslag förelåg.
Stämman beslutade
Att ge styrelsen uppdrag att utse valberedning.

$14 Motioner
lnga motioner har inkommit.

$15 Förslag från styrelsen
lnga förslag redovisades

$16 Övriga frågor
Förslag framkom under stämman att vi skulle kontakta begravningsbyråer för att de skulle kunna medverka att ge tips om bidrag tillforskning king prostatacancer och ev stöd till Betula Umeå.
Stämman beslutade
Att ge styrelsen uppdrag att arbeta med frågan.

$17 Avslutning
Stämmoordföranden förklarade stämman avslutat.


Därefter tackade föreningens ordförande avgående revisor Roland Karlsson för ett verkligen gott arbete under många år i styrelsens arbete och som revisor samt överlämnade en vacker tulpanbukett.  Och riktade ett tack till stämmordföranden för svingandet av klubban under dagens stämma.

Därefter tackade han för fortsatt förtroende som ordförande och förklarade att stämman
nu var avslutat.

VERKSAMHETSBERATTELSE 2019

Februari:
Prof.Anders Widmark föreläser i NUS drygt 90 personer sitter bänkade, lyssnar andaktsfullt.
Anders är en mästare på liknelser då han beskriva svåra saker" Efter en kaffepaus ställer vi sen frågor"
Mars:
Ärsmöte: Thorbjörn avsäger sig ordforandeskapet p.g.a hälsoskäI, vi övriga får ta stafettpinnen och göra så gott vi kan, nya medarbetare är Marianne, Olle, Folke, Hans.
April:
Olle o Lars åker till förbundsstämrna där alla 27 föreningars representanter träffas för att
utvärdera oeh uteckla vårt arbete.
Maj:
Urologöverläkaren Jonas Sandberg och Kontaktsköterskan Carina Berglund föreläser i NUS ,
när hur och med vilka redskap skall man attakera vår "NÖT"'som inte gör väsen av sig i RIMLIGT GOD TID.
Sep:
Medlemsmöte, några glada killar träffas i Funktionsrätts lokal och utbyter erfarenheter av sina upplevelser. Här kan vi möta människor med olika färdigheter vilket leda fram till utveckling av Betulas arbete.
Nov: Lars o Bo-Göran har info. på Stora COOP Umeå under "Mustaschkampen"
Thorbjörn o Lars åker till Lycksele för PIV:s räkning och håller föredrag på hotell Lappland
Prof. Roger Henriksson föreläser, lättbegriplig o tydligt.
Utvecklingen går framåt, men Socialstyrelsen vill inte rekommendera nationell sereening av prostatacancer. ( Det vill vi snabbt införa )
Frågestunden varade länge, ett gott teeken av publik och föredragshållare.
Dec:
Per o Lars håller informationsträff på hotell Björken för de som går på cancerbehandling.

Prostatacancerförbundet har under 2019 delat ut 12,2 milj. till forskning. Vi kan vara stolta !
Och sist men inte minst, Lisbeths o Runes stora insats för Betulas räkning,
FANTASTIST ARBETE, STORT TACK I

Vid årsskiftef 2019/20 är vi l 110 medlemmar i föreningen Betula, vilken potential det finns inbyggt i denna grupp av människor!

Vi ser fram mot ett spännande 2O2O

Senast uppdaterad 02 september 2020

Fler nyheter


Alla nyheter