Protokoll 2020

                      
                          Årsstämma Betula prostatacancerförening

 

 

Tidpunkt:     5 mars 2020

Plats:            Funktionsrätt Västerbotten, Mariehemsvägen 7 Umeå

Närvarande: se bilaga till protokollet

 

$1 Årsmötets öppnande

Ordförande Lars Ola Henriksson hälsade alla närvarande medlemmar välkommen och förklarade årsstämman öppnad. Därefter hölls en tyst minut för de medlemmar som under året avlidit.

 

$ 2 Val av ordförande och sekreterare för årsstämman

Till stämmoordförande valdes Roland Karlsson och till sekreterare valdes Olle Edblom.

Stämmoordföranden tog över klubban och tackade för förtroendet att leda dagens förhandlingar

 

$3 Val av justerare

Till justerare valdes Bo-Göran Fjällström och Bruno Lindberg

 

$4 Utskick av kallelse

Kallelsen var utskickad 14 dagar före stämman och införd på föreningens hemsida.

Stämman beslutade att godkänna att kallelsen har blivit stadgeenligt utskickad.

 

$5 Föreningens verksamhetsberättelse

Föreningens ordförande gick igenom föreningens verksamhetsberättelse enligt bilaga till

protokollet och de möten och olika aktiviteter som ägt rum under 2019.

Stämman beslutade att godkänna verksamhetsberättelsen och att lägga den till handlingarna.

 

$6 Ekonomisk redovisning

Föreningens kassör redovisade 2019 års ekonomiska transaktioner och resultat enligt bilaga till

protokollet.

Stämman beslutade aft godkänna den ekonomiska redovisningen och att årets resultat förs över i ny räkning samt att lägga den ekonomiska berättelsen till handlingarna.

 

$7 Revisorernas berättelse.

Stämmoordföranden, tillika revisor, föredrog revisionsberättelsen enligt bilaga till protokollet och revisorerna föreslår ansvarsfrihet för styrelsen

Stämman beslutade att med godkännande lägga berättelsen till handlingarna.

 

$8 Ansvarsfrihet

Stämman beslutar att ge styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2019.

 

$9 Ärsavgift för2021

Stämman beslutar att årsavgifterna ska vara oförändrade dvs 150 kr för medlem och 200 kr för familj.

 

 

$10 Budget för 202O

Kassören redovisade förslag till budget tör 2O20 enligt bilaga till protokollet

Stämman beslutade att godkänna redovisade preliminära budget tör 2O20.

 

$11 Verksamhetsplan för 2O20

Föreningens ordförande föredrog förslag till verksamhetsplan som kan korrigeras under året med nya aktiviteter.

Stämman beslutade att godkänna den preliminära verksamhetsplanen tör 202O

 

$12 Valärenden

Stämman beslutade att:

- välia Lars Ola Henriksson till ordförande för verksamhetsåret 2020

- nyval av Hans Öhlund två år

- övriga fem styrelseledamöter har ytterligare ett mandatår. Dvs Olle Edblom, Per Hammarström, Bo- Göran Fjällström, Marianne Normark och Folke Lidenmark.

- välja Lars Björnerbäck till revisor och Alfons Karlsson till revisorsuppleant

- en ytterligare ordinarie revisor är vakant

 

$13 Val av valberedning

lnget förslag förelåg.

Stämman beslutade att ge styrelsen i uppdrag att utse valberedning.

 

$14 Motioner

lnga motioner har inkommit.

 

$15 Förslag från styrelsen

lnga förslag redovisades

 

$16 Övriga frågor

Förslag framkom under stämman att vi skulle kontakta begravningsbyråer för att de skulle kunna medverka att ge tips om bidrag till forskning kring prostatacancer och ev stöd till Betula Umeå. Stämman beslutade att ge styrelsen uppdrag att arbeta med frågan.

 

$17 Avslutning

Stämmoordföranden förklarade stämman avslutad.

Därefter tackade föreningens ordförande, avgående revisor Roland Karlsson, för ett verkligen gott arbete under många år i styrelsens arbete och som revisor samt överlämnade en vacker tulpanbukett samt riktade ett tack till stämmordföranden för svingandet av klubban under dagens stämma. Därefter tackade han för fortsatt förtroende som ordförande och förklarade att stämman nu var avslutat.

 

 

 

 

Fler nyheter


Alla nyheter