Sök forskningsanslag - Information och blanketter

Sök forskningsanslag

Ansök om forskningsmedel för år 2020 senast den 15 november 2019.

Blanketter och styrdokument

Nedan finner Du blanketter att skriva ut och fylla i vid ansökan om forskningsmedel samt styrdokument med mer information om rutiner och villkor. Preliminär ram för forskningsmedel är för närvarande 1,5 miljoner kronor.

Ansökan ska innehålla:

 • Person- och kontaktuppgifter
 • Titel
 • Institution
 • Kort om projektet
 • Eventuell handledare
 • Belopp som sökes
 • Utbetalningsuppgifter
 • Redan anhållna anslag för projektet
 • Ytterligare sökta anslag för projektet
 • Ifylld blankett: Ansökan om forskningsanslag, ladda ned blanketten alternativt kontakta förbundets kansli för att få den hemskickad.

Till ansökan ska även bifogas:

 • Referenser (förbundet förbehåller sig även möjligheten att själva inhämta referenser om den sökande)
 • Resultat från tidigare projekt
 • Tidigare publikationer

Samt en forskningsplan för projektet med:

 • Specifik målsättning
 • Preliminärt resultat
 • Betydelse för forskningsfältet
 • Patientnytta
 • Tidigare publicerade resultat rörande projektet
 • Arbetsplan
 • Ekonomisk beräkning

OBS: Vid beviljad ansökan ska sedan ifylld blankett Rekvisition av forskningsmedel skickas in, sedan sker utbetalningen. Läs mer i styrdokumentet Rutiner vid beviljat forskningsanslag

Villkor

Mottagare som inte uppfyller villkoren helt kan återkrävas på hela eller delar av det utbetalda anslaget. Varje mottagare av forskningsmedel förbinder sig att uppfylla vissa villkor i samband med att anslaget tas emot:

 1. Efter avslutat forskningsprojekt ska mottagaren skicka in en ekonomisk slutredovisning. Läs mer i styrdokumentet Ekonomisk redovisning av forskningsmedel.
 2. Efter avslutat forskningsprojekt ska mottagaren, för Prostatacancerförbundet, redovisa gjorda erfarenheter och nytillförda kunskaper till forskningsfältet för prostatacancer.
 3. Efter avslutat forskningsprojekt ska mottagaren skicka in (till Prostatacancerförbundet) en populärvetenskaplig resultatsammanfattning på svenska som Prostatacancerförbundet kan publicera för offentligheten i form av exempelvis pressreleaser eller annonser på hemsidan, i medlemstidningen Prostatanytt.
 4. Efter avslutat forskningsprojekt ska mottagaren skicka in resultaten till Svensk Medicinsk Tidskrift för eventuell publicering.

Så behandlas din ansökan

Prostatacancerförbundets forskningsråd väljer vem som får sitt anslag godkänt. Läs mer om forskningsrådet här.

Inkomna ansökningar behandlas konfidentiellt och registreras och bereds av Prostatacancerförbundet. De behandlas sedan av förbundets Forskningsråd som föreslår förbundets styrelse tilldelning av forskningsmedel. Därefter fattar styrelsen beslut om vilka projekt som tilldelas anslag. Preliminär ram för forskningsmedel är för närvarande 1 miljon kronor.

Besked om beviljade anslag meddelas under mars månad och offentliggörs i samband med Prostatacancerförbundets stämma/ordförandekonferens. Beslutet kan inte överklagas.