Organisationer
Cancerfonden

Prostatacancerförbundet är en av huvudmännen i Cancerfonden som är en fristående ideell insamlingsorganisation som verkar för att färre ska drabbas av cancer och för att fler ska överleva sjukdomen. De bedriver pengainsamling, forskningsfinansiering, kunskapsspridning, opinionsbildning och kampanjaktiviteter. 

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL)

Sveriges Kommuner och Landsting är en arbetsgivar- och intresseorganisation för kommuner, landsting och regioner. Tillsammans med landsting och regioner och deras regionala cancercentrum genomför de utvecklingsarbeten för att förbättra cancervården. Den nationella cancerstrategin och separata överenskommelser mellan Sveriges Kommuner och Landsting och regeringen anger innehåll och riktning. 

Regionala cancercentrum (RCC)

Regionala cancercentrum är en kunskaps- och utvecklingsorganisation med center i varje hälso- och sjukvårdsregion i Sverige. De verkar för att landets cancervård ska bli mer patientfokuserad, jämlik, säker och effektiv.

Regionala cancercentrum i samverkan

Regionala cancercentrum i samverkan är landstingens och regionernas nationella samverkansgrupp inom cancervården. Den utgörs av cheferna för de sex regionala cancercentrumen samt av Sveriges Kommuner och Landstings samordnare för cancerstrategin som är ordförande för samverkansgruppen. Gruppens uppgift är att verka för en jämlik och kunskapsstyrd cancervård i enlighet med den nationella cancerstrategin.

Cancerregistret

Cancerregistret används för att kartlägga förekomsten av cancersjukdomar i Sverige. Registret utgör bas för forskning och internationella jämförelser. Alla statistiska uppgifter skickas först till de sex regionala cancercentren och sammanförs sedan en gång om året av Socialstyrelsen.

Handikappförbunden

Prostatacancerförbundet är medlem i Handikappförbunden som är en oberoende organisation som agerar för att åstadkomma samhällsförändringar och belysa levnadsvillkoren för personer som lever med funktionsnedsättning. Medlemskapet finansieras huvudsakligen av statsbidrag från Socialstyrelsen.

Cancerförbund i Samverkan (CiS)

Cancerförbund i samverkan är ett informellt samarbete mellan olika cancerförbund med Handikappförbunden som plattform och administrativt stöd.

Svensk Urologisk Förening (SUF)

Svensk Urologisk Förening är en specialistförening inom Sveriges läkarförbund och Svenska Läkaresällskapets sektion för urologi. Föreningen har som mål att driva utvecklingen av urologin i Sverige framåt och består huvudsakligen av läkare verksamma inom urologi.

Svensk Onkologisk Förening (SOF)

Svensk Onkologisk Förening utgör sektionen för Onkologi i Svenska Läkaresällskapet. Föreningen är tvärvetenskaplig och har medlemmar från flera medicinska discipliner och läkemedelsföretag med onkologisk inriktning och anordnar aktiviteter och utbildningskurser för specialister.

Svensk Förening för Psykosocial Onkologi och Rehabilitering (SWEDPOS)

Svensk förening för psykosocial onkologi arbetar för att bidra med fysiskt, psykologiskt, socialt och existentiellt stöd till cancerberörda.

Riksföreningen för Sjuksköterskor inom Urologi (RSU)

Riksföreningen för Sjuksköterskor inom Urologi är en ideell yrkesförening och fristående sektion inom Svensk Sjuksköterskeförening vars främsta mål är att verka för att utveckla urologisjuksköterskans yrkesfunktion.

Nationella Rådet för Palliativ Vård (NRPV)

Nationella rådet för palliativ vård är en ideell förening som verkar för en samordnad palliativ vård i hela landet, samt med informationsspridning gentemot allmänhet och myndigheter. Med palliativ menas lindrande vård. Ofta handlar det om vård i livets slutskede, men det kan även röra sig om den lindrande vården som ges när en sjukdom inte kan botas.

Läkemedelsindustriföreningen (LIF)

Läkemedelsindustriföreningen är en branschorganisation för forskande läkemedelsföretag verksamma inom Sverige. Föreningen företräder företagen i gemensamma frågor gentemot myndigheter, organisationer och beslutsfattare.

Farmaceutiska specialiteter i Sverige (FASS)

FASS drivs av Läkemedelsindustriföreningen och är ett uppslagsverk över de läkemedel som är tillåtna för försäljning i Sverige.

Arbetsgivarföreningen KFO

Arbetsgivarföreningen KFO är Sveriges största fristående arbetsgivarorganisation. De arbetar med samhälls- och näringspolitisk påverkan och bedriver sakfrågor för sina medlemmar gentemot lagstiftare och beslutsfattare. Många av medlemmarna är kooperativa företag, ideella organisationer och folkrörelser.

Stiftelsen Insamlingskontroll (SFI)

Stiftelsen Insamlingskontroll är en ideell förening som beviljar och övar tillsyn avseende 90-konton.

Frivilligorganisationernas Insamlingsråd (FRII)

Frivilligorganisationernas Insamlingsråd är en bransch- och insamlingsorganisation som verkar för tryggt givande och ökat förtroende för insamlingsbranschen.