Organiserad prostatacancertestning OPT - ett patientperspektiv

Med anledning av att Västra Götalandsregionen i budgeten för 2024 inte avsatt finansiering för OPT har ProLiv Väst formulerat en skrivelse som skickas till både politiker och media.

Sjukvård 1
När socialstyrelsen 2018 beslutade att inte rekommendera screening för prostatacancer med motiveringen att nackdelarna i form av överdiagnostering och överbehandling överstiger fördelarna med tidig upptäckt, var det många bland oss som arbetar inom patientorganisationerna som blev väldigt besvikna. Särskilt tydligt är det för de ca 1800 patienter som varje år får sin diagnos för sent för att kunna få en botande behandling. Dessa patienter lever numera relativt länge, många gånger under svåra umbäranden tillsammans med närstående och med höga kostnader för vården och samhället. 

 

Det är inte alltid lätt för individen att förstå dessa beslut på systemnivå, men för oss nära berörda så är det enda och långsiktiga målet ett screeningprogram för prostatacancer för alla män i Sverige så snart som möjligt.

 

En ljuspunkt i socialstyrelsen yttrande var att regionerna uppmanades att starta regionala projekt för organiserad prostatacancertestning i syfte att bygga kunskap, kompetens och erfarenhet inför ett framtida screeningprogram. Det fanns redan en variant av OPT i Värmland och VGR fattade tidigt ett beslut att starta ett eget OPT-projekt i samverkan med Region Skåne.

 

Nationella vårdprogramgruppen beslutade ungefär vi denna tidpunkt att rekommendera MR för alla patienter med välgrundat misstanke om prostatacancer som tillsammans med förfinade blodprovsanalyser kopplat till PSA indikerar att de brister som låg till grund för social-styrelsen beslut inte längre gäller. Ett exempel på effekt av detta beslut och utvecklingen inom OPT i VGR är att kompetens och resurser inom radiologin utvecklas väldigt fort till gagn för fler än bara prostatacancerpatienter. MR som diagnosmetod ger bättre och säkrare diagnoser, bättre förutsättningar för tidig upptäckt av cancer och botande behandling och därigenom minskade kostnader för samhället tillsammans med minskat lidande och död.

 

Som patientorganisationer har vi följt utvecklingen inom OPT ända sedan starten både regionalt och nationellt och de rapporter som publicerats från projektet i VGR visar att OPT-projektet är en framgångssaga, inte bara regionalt utan också nationellt och internationellt.

 

När vi, med detta som bakgrund, får kännedom om att VGR i budgeten för 2024 inte avsatt finansiering för OPT är detta synnerligen oroande för oss som patientgrupp. Beslutet betyder sannolikt också att OPT i VGR inte kommer att utvecklas till ett fullskaligt projekt för alla åldersgrupper enligt den ursprungliga planeringen. Det betyder definitivt att ett relativt stort antal män i VGR kommer att få sin cancerdiagnos för sent för att kunna få en botande behandling och att ett antal män kommer att dö av sin prostatacancer i onödan. Det betyder också en återgång till den oorganiserade PSA-testning som alla vill undvika och detta till stor belastning för vården och till stora kostnader för samhället.
Som patientorganisationer och förbund måste vi naturligtvis ha respekt för att vi inte har hela bilden vad gäller de ekonomiska förutsättningarna, men med detta sagt så är frågan om på vilken grund beslutet är fattat och var den politiska och medicinska dialogen har ägt rum. Vi är naturligtvis angelägna om att delta i alla former av dialoger och aktiviteter i detta ärende, när som helst och med all vår, ofta smärtsamma, erfarenhet av prostatacancer.

 

Självklart utgår vi ifrån att det finns möjligheter att ompröva förslaget till budget, alternativt att projektet med alla dess inneboende värden kan finansieras på annat sätt, för det är enligt vår uppfattning ett oerhört slöseri med engagemang, kompetens och finansiella medel att inte ta OPT hela vägen. Vi kommer lika självklart att följa utvecklingen för OPT i VGR lika engagerat och målmedvetet som tidigare.

Lite om vår verksamhet
Patientföreningarna ProLiv Väst och Prostatacancerföreningen Skaraborg är ideella organisationer som arbetar för våra medlemmar och en bra och jämlik prostatacancervård för alla män i Västra Götaland och i Sverige.

Föreningarna arbetar med stöd till medlemmar, närstående och andra som på något sätt tar kontakt med våra organisationer. Vi arbetar med information till alla nydiagnostiserade och till allmänheten och deltar tillsammans med vårdprofessionen i ett antal olika grupperingar. Föreningarna arbetar också med opinionsbildning både nationellt och regionalt tillsammans med Prostatacancerförbundet och de andra 27 patientföreningarna i Sverige, bland annat i Mustaschkampen under november månad sedan ett antal år tillbaka. Föreningarna i VGR har ca 1100 medlemmar och totalt är det 12000 medlemmar i hela landet.

En del av arbetet handlar om forskning och utveckling och även om utvecklingen av nya behandlingsmetoder och mediciner fungerar väl, så finns det stora luckor vad gäller jämlikhet,  diagnosmetoder, rehabilitering, kompetensutveckling och en hel del annat. Prostatacancerförbundet har under flera år drivit frågan om ett screeningprogram för prostatacancer och det finns tydliga indikationer på att Socialstyrelsen inom kort kommer att starta ett nytt arbete i denna fråga.

Kjeld Pedersen
Ordförande ProLiv Väst

Svante Jildenhed            
Ordförande Prostatacancerföreningen Skaraborg

Kent Lewén
Ordförande Prostatacancerförbundet

Inge Nilsson ProLiv Väst
Kontaktperson och administrativt ansvarig
070 588 28 18

 

Senast uppdaterad 31 juli 2023

Fler nyheter


Alla nyheter