Öppet brev till ordförande för nationella arbetsgruppen för OPT

Öppet brev till Ola Bratt. Ordförande för nationella arbetsgruppen för OPT.
Med anledning av en artikel i Prostatanytt nr 3 årgång 2023,

Olabratt

Ola Bratt. Ordförande för nationella arbetsgruppen OPT

Tusentals män får ett ”onödigt” cancerbesked, önskar vi svar på några frågor som finns i artikeln. Citeringar nedan är tagna från artikeln.

Bakgrund.
Prostatacancer är en lömsk sjukdom. Den är botbar om den behandlas medan den är kvar i prostatakapseln. Cancern kan ta 5 till 10 år att utvecklas i prostatakapseln innan den ger symtom. Det finns män som har PSA värden under åtgärdsgräns och ändå har metastaser. Tumören kan utvecklas mycket snabbt och stanna i tillväxt för att sedan explodera med metastaser som följd. PSA värdet ökar naturligt med åldern. Under tumörens utvecklingstid är det bara ökat PSA värde över det normala som ger signal att en cancer kan finnas.
Organiserad prostatacancertestning (OPT) som baseras på Nationellt vårdprogram för prostatacancer är ett bra sätt att hitta tumörer i tid innan metastaser bildas.
OPT ska sedan övergå till screening enligt Socialstyrelsens intentioner. 2018 gav regeringen ett startbidrag på 400 000 kr till varje region.

Onödigt prostatacancerdiagnos.
” Vi räknar med att det är mellan 70 000 och 80 000 män i landet som fått en ”onödig” prostatacancerdiagnos och att de flesta av dem har fått behandling.”
Vi önskar en noggrann specifikation på vilka åtgärder som behandlas och som räknas av dig som ”onödiga” med utgångspunkt från 2022 års redovisning. Enligt vår uppfattning är det endast de som får beskedet lågriskcancer och en grupp av de som får mellanriskcancer som onödig behandling kan utföras. Alla män med lågriskcancer och en grupp med mellanrisk erbjuds aktiv uppföljning (monitorering). Det innebär att det tas ett PSA prov i halvåret så länge personen lever. I dag tar 70 procent aktiv uppföljning. Efter fem år har cancern förändrats hos hälften så att behandling måste utföras. Enligt Ratten var det år 2022 2003 av 11815 män som fick prostatacancerbeskedet lågriskcancer.
”Många blir överbehandlade trots att över 2000 män numera går till aktiv monitorering varje år”. Mellan 600 och 900 män valde själva att utföra behandling (operation, strålning och hormonbehandling) som kan vara ”onödig”.
Vi vill: att en noggrann specifikation på vilka åtgärder som behandlas och som räknas av dig som onödiga med utgångspunkt från 2022 årsredovisning i Ratten.

PSA provets nackdelar.
Det finns två metoder att diagnostisera en prostatacancer. Genom PSA provet upptäcks cancern 5 till 10 år innan den ger symtom. Vid symtom utförs palpation( läkaren känner om det finns förhårdnad i prostatakapseln).
Finns det PSA värde över åtgärdsgräns och/eller förhårdnader i kapseln blir nästa åtgärd en undersökning med magnetresonanskamera(MR). Efter det utförs biopsi och en eventuell cancerdiagnos är klar.
Vilka nackdelar finns? Sepsis(blodförgiftning) drabbar 1 man per år och region vid biopsi provtagningen. En ny biopsimetod med genomgång i mellangården har minskat riskerna radikalt.
Hur framställs nackdelarna i erbjudandet om OPTs PSA prov. Varningar för inkontinens och impotens målas upp i informationsbrev, 1177 och i RCC information som alla uppmanas att läsa före PSA provet ska tas.
Ingen läkare har ställt frågan till patienten när han ska utföra palpation: Ska jag känna på prostatakapseln eller inte för att du kan få inkontinens eller blir impotent som en följd av undersökningen?

De regioner som har genomfört pilotprojekt av OPT har mellan 30 och 40 procent svarat ja på erbjudandet. En mycket låg siffra. Vi anser att det är framtoningen av nackdelar som är orsaken. Hur många skulle gå och ta mammografi om det står att du riskerar att båda brösten måste opereras bort?
Vi vill: att det blir klart synligt vad som är diagnos och behandling.
att en total genomgång av informationen om nackdelarna genomförs i informationsbreven, 1177 och i RCC information som alla uppmanas att läsa.
* att varje region får möjlighet att utforma sitt eget informationsbrev under OPTs pilotprojektperioden.
* även att i 1177 uppräkning av symtom ska tillföras: Smärtsam eller brännande urinering, Svårigheter att få erektion och Smärtsamma ejakulationer.

PSA värdet införs i varje mans journal 1177 Mina sidor.
Vild PSA provtagning är dagens utförande. Socialstyrelsen har beslutat att varje person har rätt att få ta PSA prov. Nationellt vårdprogram för prostatacancer anger åtgärdsgränser och vid vilken tidsintervall det ska vara mellan PSA proven. PSA värde under 1 tas nytt prov om 6 år, mellan 1 och upptill 2.9 tas nytt prov om 2 år och över 3 remiss till urolog för behandling enligt Standardiserat vårdförlopp för prostatacancer. Man med ärftlig faktor under 1 tas nytt prov om 2 år, mellan 1 till 1,9 tas tas nytt prov varje år och över 2 remiss till urolog.
Vi känner en person som varje varje kvartal gick till olika läkare och tog PSA prov! Enstaka prov utan tidsintervall beroende av PSA värdet ger dåliga resultat. I dag har omkring 50 procent av alla män över 50 år tagit något PSA prov. Främst de högutbildade har tagit PSA prov.
Förslag till åtgärd för att minska vild PSA provtagning.
Vi föreslår att alla PSA prov som tas mellan 50 och 74 års ålder ska föras in i varje mans 1177 Mina sidor.
Där ska stå på första sidan när du är över 50 år. Exempel: Du har inte tagit något PSA prov eller Ditt senaste PSA prov är ”2,2” tagit den 12 oktober 2023. Du får ett nytt erbjudande i oktober 2025 att ta PSA provet. Begär du att få ta ett nytt PSA prov före oktober 2025 kan en läkare neka honom provet.
Privata läkare ska ha samma skyldigheter att PSA värdets intervaller ska följa Nationellt vårdprogram för prostatacancer.
Det är viktigare att PSA provet införs i 1177 Mina sidor än att OPT inrättar ett eget register.
Att metastaserna minskar är viktigare än vem som har gjort att det minskar.

Pilotprojekt måste tas på alla årskullar mellan 50-74 år.
OPT s målinriktning är att minska antalet metastaser som minskar risken att dö av prostatacancer.
Alla regioner, utom Sörmland, som har börjat med OPT har startat med de som är 50 år. Skåne har dessutom erbjudit de som är 60 år och Sörmland har erbjudit de som är 57 och 61år. Rattens resultat 2022 ger möjlighet till en djupanalys av antalet lågrisk-, mellanrisk-, högrisk- och metastaserade cancertumörer i Sörmland.
Den årskull som behandlingen skulle ge bästa resultat på är 74 årskullen. Symtom metoden och vild PSA provtagning gav 5 högrisk och 13 mellanrisk att behandla så att förhoppningsvis kommer de inte registreras som metastaser under åren när männen är 75-82 år. Vilka förändringar hade tillkommit om OPT erbjudandet hade genomförts 2022? Några hade fångats upp av erbjudandet och hur många har tillkommit? Ingen man i 74 årskullen fick beskedet att han hade lågriskcancer 2022! Beslutar man att OPT ska gälla mellan 50 och 74 är det ett rättvisekrav att de som fyller 74 får det en gång.
I 62 årskullen hade 2 högrisk, 2 lågrisk och 1 metastaserad cancertumör. Hur många cancertumörer kommer ett OPT erbjudande att fånga upp till männen är 68 år? Ålder när mest prostatacancer meddelas är 68 år i landet.
50 årskullen måste man börjar med. Hur många får besked att nästa prov erbjuds om 6 år? Särskild information om att de ska undersöka om de har ärftlig faktor utarbetas som utförs enligt Nationellt vårdprogram för prostatacancer paragraferna 6.4 1-3.
När urologen ska planera sin verksamhet, när regionerna OPT grupper ska utarbeta fortsättningen och regionernas ledning ska anslå pengar till verksamheten är det viktigt att ha ett underlag som täcker många årskullar.

Vi vill att OPT flödesschema ändras enligt nedan. ( Ej med i artikeln)
Citat ”Män ur befolkningsregistret födda -62 och -66 erbjuds OPT via mejl/1177”.
6 års intervall 50-56-62-68-74 år att följa för nytt erbjudande om PSA test på 2 eller 6 år.
När pilotprojekten är genomförda förutsätter vi att erbjudandet följer 6 års intervall.
Om mannen inte svarar på erbjudandet om PSA testning så får han inget ytterligare erbjudandet! Ett nytt erbjudandet måste sändas ut om 2 år förutsatt att inte mannen skriftligt inte vill ha det. Ska OPT vara ett förarbete till screening måste nytt erbjudande sändas ut efter 2 år tills personen har fyllt 74 år.
Rutan där det står PSA >3 ändras till PSA >3 (>5) och en förklaring skrivs under rutan.
(>5) gäller när mannen har fyllt 70 år.

Med vänlig hälsning

Kenneth Marklund
Talesperson i OPT frågor för Näckrosbröderna,Patientföreningen mot prostatacancer i Sörmland.

Senast uppdaterad 27 januari 2024

Fler nyheter


Alla nyheter