INCA patientöversikt (IPÖ)

Hur fungerar den? Vad har jag för nytta av den? Information från Prostatacancerförbundet januari 2021

Hur hänger kvalitetsregister och patientöversikter ihop?

Din läkare registrerar uppgifter om din cancerdiagnos, t.ex. vilken behandling du får eller vilka läkemedel du tar, i ett så kallat kvalitetsregister – en databas som samlar uppgifter om dig som patient, i syfte att följa upp, utvärdera och utveckla cancervården. Kvalitetsregistret för prostatacancer heter NPCR (Nationella Prostatacancerregistret).

Uppgifterna i kvalitetsregistret kan användas till olika ändamål, t.ex. för att tillhandahålla en patientöversikt, som är ett viktigt verktyg för både vårdpersonal och för dig som patient eller närstående.

Vad är en patientöversikt?

En patientöversikt är ett IT-stöd som används för att samla in ett flertal viktiga uppgifter om dig som patient, bland annat sjukdomshistoria, sjukdomsstatus, laboratoriedata, undersökningar, behandlingar, biverkningar, symtom och livskvalitet. Patientöversikten kan sedan automatiskt sammanställa och visualisera informationen på ett överskådligt sätt – både för din och din läkares skull.

Hur används en patientöversikt?

Patientöversikten används tillsammans med patientjournalen vid mötet mellan dig och din vårdgivare, och kan ge både dig och dina närstående en överskådlig bild av situationen. Förhoppningsvis ökar då din egen delaktighet i vårdprocessen, samtidigt som det underlättar vårdpersonalens arbete.

Används patientöversikter på din klinik?

Om du inte vet – ställ frågan. Vill du som patient att patientöversikter används på den klinik där du behandlas eller behandlats? Framför det önskemålet till din läkare, kontaktsjuksköterska eller be om stöd från din patientorganisation.

Från PPC till IPÖ

Utvecklingen av patientöversikten för prostatacancer drivs av en nationell arbetsgrupp. Arbetsgruppen har sedan 2014 arbetat med att utveckla en patientöversikt för avancerad prostatacancer, den så kallade Patientöversikten för Prostatacancer (PPC) med över 8500 registrerade patienter. PPC har under 2020 överförts till en ny version (IPÖ prostatacancer) för att inkludera patienter redan från diagnos och i alla skeden av sjukdomen.

Mer information om patientöversikten

På cancercentrum.se kan du läsa mer om patientöversikter och kvalitetsregister. Där finns även filmer om hur patientöversikten ser ut och fungerar, och även intervjuer med personer som redan hunnit använda den. Bl a en intervju med Inge Nilsson från ProLiv Väst.

www.cancercentrum.se/patientoversikter
www.npcr.se

Senast uppdaterad 05 februari 2021

Fler nyheter


Alla nyheter