Corona - Konsekvenser för prostatacancerpatienter

Prostatacancerförbundet har tagit fram en skrivelse som förklarar hur Coronaepidemin påverkar vården för prostatacancerpatienter. Klicka här för att läsa!

Coronaepidemin, viruset Covid -19, tvingar fram stora förändringar i vården. Konsekvenserna för Pca-patienterna blir omfattande och sannolikt väldigt olika i landet beroende på smittspridning, lokala resurser mm. Vare sig det nationella vårdprogrammet eller det standardiserade vårdförloppet kommer att gälla fullt ut under epidemin.

Att minska smittspridningen har högst prioritet. Äldre, särskilt de med underliggande sjukdom, är de som drabbas hårdast och som löper störst risk att avlida av sjukdomen. Rekommendationen är därför att kontakter med omvärlden minimeras – både för egen skull och för andras genom att inte ytterligare öka trycket på vården.

  • Akut vård måste gå före planerad vård. För prostatacancer bör högrisk- och metastaserade patienter prioriteras men behandlas med de metoder som innebär minst smittrisk. För övriga är risken för smitta ett större hot än en uppskjuten utredning eller behandling.
  • Fysiska besök på sjukhus och vårdcentraler bör undvikas i högsta möjliga utsträckning. Samma gäller apoteken. Använd telefon för nödvändig kontakt  och nätapotek för läkemedel!
  • Provtagningar och undersökningar bör minimeras under epidemin. Det gäller även PSA.
  • Planerad kirurgi och strålbehandling kan komma att skjutas upp. Eftersom Pca vanligen är en långsam sjukdom så spelar detta inte stor roll för de allra flesta.
  • Hormonbehandling som påbörjats fortsätter även om strålning som skjuts upp
  • Pågående strålbehandling bör fullföljas
  • Hormonella behandlingar kan inledas och fortgå utan större störningar. Depåpreparat är att föredra.
  • Cellgiftsbehandlingar kräver sjukhusbesök med smittrisk och medför nedsatt immunförsvar och därmed kraftigt ökad mottaglighet för viruset.
  • All planerad uppföljning kan komma att störas. I de flesta fall är risken för smitta betydligt allvarligare än fördröjda fysiska kontroller.
  • Om du verkligen måste få kontakt med vården: Ring din kontaktsjuksköterska eller annan på kliniken, om mycket akut 112

Mejla gärna dina synpunkter och erfarenheter av detta!

Kjell Brissman, förbundsordförande                                       
Calle Waller, vårdpolitisk talesperson
calle.waller@partnershipforeurope.se


Senast uppdaterad 26 maj 2020


Fler nyheter

7 september 2020

ProLiv Västs enkät enkät angående Coronapandemin

ProLiv Väst fick i juli av Prostatacancerförbundet förfrågan om vi ville medverka i en enkät angående hur prostatacancervården drabbats av Coronaepidemin.

Styrelsen för ProLiv Väst bedömde att det skulle vara värdefullt att medverka i detta. Vi skickade i slutet av juli enkäten till alla huvudmedlemmar (medlemmar med diagnos) som har e-postadress, drygt 500 personer. Vi fick svar av 43 %.

En kort sammanfattning: Enkäten innehöll fem frågor, där ett Ja-svar innebar att prostatacancervården påverkats. En sjätte fråga gav möjlighet att lämna kommentarer. Andelen Ja-svar var som lägst 7 % och som högst 17 %. Det stora flertalet av dem som svarade har alltså upplevt att Coronapandemin inte medfört något negativt avseende prostatacancervården. 

Läs mer

28 juni 2020

Ordförandeskifte

På årsmötet i mars 2020 valdes som vi tidigare informerat om Isaac Haséen till ny ordförande i ProLiv Väst. Tyvärr hann Isaac knappt börja sitt arbete i föreningen innan han valde att av privata skäl avsluta sitt ordförandeskap. På ett extra konstituerande styrelsemöte den 23 juni valdes därför vår vice ordförande Lennart Alsin till Tillförordnad ordförande fram till årsmötet 2021.

Läs mer

24 juni 2020

Information om vad pandemin inneburit för prostatacancervården

Ola Bratt och Ingela Franck Lissbrant på SU informerar och samtalar med representanter för prostatacancerföreningarna ProLiv Väst, CaPriN och Skaraborg. Mötet ägde rum per telefon den 12 juni 2020.

Klicka här för att lyssna till ljudupptagning från mötet

Läs mer


Alla nyheter