Länkar och litteratur

Webblänkar med information om prostatacancer

Patientöversikt prostatacancer (PPC)

Nya läkemedel har nyligen blivit tillgängliga för behandling av män med spridd prostatacancer. Det har skapat nya möjligheter till bättre behandling för män med metastaserad prostatatcancer och kastrationsresistent prostatacancer (CRPC). För män med CRPC fanns tidigare mycket begränsade behandlingsmöjligheter. Men kunskapen om hur dessa läkemedel används är begränsad och det finns ett starkt behov av att samla kunskap om behandlingseffekter utifrån ett brett kliniskt perspektiv. Därför har NPCR tillsammans med Prostatacancerförbundet utvecklat Patientöversikt prostatacancer (PPC).

I PPC registreras behandling av män med prostatacancer från start av hormonbehandling (ej adjuvant eller neoadjuvant). PPC är ett beslutsstöd; PPC-klinik och efter möjlighet till opt-out överförs data till PPC-nationell som är en del av NPCR, ett nationellt kvalitetsregister.

I PPC visas en översiktsbild av den enskilde patientens situation så att den behandlande läkaren och sjuksköterskan snabbt får en överblick över behandling och behandlingseffekt i PPC över tid.

Informationsvideo om PPC https://www.cancercentrum.se/samverkan/om-oss/nyheter/2020/maj/individuell-patientoversikt-ger-patienten-koll-pa-varden/

Nationella Prostatacancerregister (NPCR)
1987 startades det första regionala prostatacancerregistret i Sydöstra sjukvårdsregionen och under 1990-talet utökades antalet regionala prostatacancerregister successivt. 1998 fanns register i alla sjukvårdsregioner. Dessa register har slagits samman till det Nationella prostatacancerregistret (NPCR) som är ett verktyg för att dokumentera och kvalitetssäkra vården av män med prostatacancer och utgör en grund för kliniskt förbättringsarbete. NPCR är ett av de kvalitetsregister som erhållit SKL:s högsta certifieringsnivå.

Det övergripande syftet med NPCR är att främja god vård för alla män med prostatacancer, oavsett ålder och bostadsort. Detta görs genom att jämföra resultat mellan vårdenheter som utreder och behandlar män med prostatacancer. All behandling ska ske i samråd med patienten och syfta till att ge bästa möjliga tumörkontroll med minsta möjliga biverkningar. För att uppnå detta och för att kunna följa upp utredning, behandling och vård krävs uppgifter om hur diagnosen ställs, prostatacancerns utbredning och typ, väntetider, behandling och behandlingsresultat. NPCR används även för forskning för att öka kunskapen om prostatacancer och för att förbättra behandlingen av sjukdomen.

1177 Vårdguiden/Prostatacancer
1177.se är landstingens och regionernas gemensamma webbplats för allmänheten. Faktatexterna skrivs och faktagranskas av läkare, sjuksköterskor, kuratorer och andra experter inom vården.

Om PSA-prov för att upptäcka prostatacancer i ett tidigt skede
Information för män som vill göra ett PSA-test för att minska risken att drabbas av allvarlig prostatacancer. 8 sidor -2021

RCC Väst, Regionalt Cancercentrum Väst
RCC Väst arbetar för en mer patientfokuserad, jämlik och effektiv cancervård. Arbetet sker tillsammans med patienter, närstående, medarbetare och chefer i vården inom Västra Götalandsregionen och Region Halland.

Cancerfonden/prostatacancer
Cancerfondens vision är att besegra cancer. Målet är att färre ska drabbas och fler överleva. För att nå dit arbetar vi med forskningsfinansiering, kunskapsspridning och påverkansarbete.

Kraftens hus i Göteborg

Lars Göran Pärletuns hemsida

Ordlista 
111 ord som är bra att ha koll på

Några böcker om prostatacancer

 
Prostatacancer Råd, rön, möjligheter
Sten Nilsson och Lennart Levi
Radiumhemmet (Ny uppdaterad upplaga 2012)
(ISBN 978-91-633-9811-7)
 
Ditt PSA är för högt - mitt möte med prostatacancer
Lars Göran Pärletun
Vivamos
(ISBN 91-631-3887-5)

Prostatacancer - information för patienter och anhöriga
Per-Anders Abrahamsson
AstraZeneca
(ISBN 91-86327-64-X)

Leva nära cancer
Peter Strang
GOTHIA
(ISBN 91-7205-426-3)

Matfrisk -  hur vi kan äta mycket gott
och samtidigt minska risken för flera vanliga cancersjukdomar  Fredric Andersson, Lars Beckman och Lars Franzén. 

Boken beställs via Yvonne Dylicki, tfn 0660-29 99 51 eller via e-mail till yvonne.dylicki@agrenshuset.se.

Prostatacancer
Karolinska Institutets serie Forskare skriver
Karolinska Institutet
University Press

Prostata, En expertbok om prostatacancer, ett tungt ämne 
Sanofi-Aventis

Sten Nilsson och Lennart Levis bok kan beställas på följande länk
http://www.rahfo.se/Om-Cancer/Bocker-och-skrifter-om-cancer/Prostatacancer---rad-ron-mojligheter/

Per-Anders Abrahamssons bok kan beställas utan kostnad via Internet under adressen www.cancer.nu. Den som inte har tillgång till dator eller som inte har någon internetuppkoppling kan ta kontakt med ProLiv Väst, så kan föreningen göra en beställning.

Karolinska Institutets bok kan beställas på telefon 08-524 865 27. Den kostar 95 kronor plus porto 33 kronor (nov. 2006).

Den ofrivillige resenären - en bok om din cancerresa
Region Halland 

Boken kan beställas eller läsas digitalt via länken www.cancerresan.se

 

Senast uppdaterad 15 mars 2023