Årsmöte

 

Onsdagen den 25 mars hade Prostatacancerföreningen Arosgubben sitt årsmöte i Ansgarskyrkan i närvaro av 30-talet medlemmar.

Ordförande Claes-Henry Falck hälsade välkommen och började med en tyst minut för våra medlemmar, som avlidit under året, varefter förhandlingarna under Sven Olssons ledning genomfördes med Håkan Sandberg som sekreterare.

Samtliga deltagare hade fått verksamhetsberättelse, resultat- och balansrapport, revisionsberättelse för 2014 och verksamhetsplan och budgetförslag för 2015. Allt föredrogs snabbt och godkändes. Årsavgiften för 2016 beslutades vara oförändrad = 150:- resp 50:-.

Till ordförande omvaldes Claes-Henry Falck på 1 år och kassör blev Lennart Weber (nyval 2 år). Som ny styrelseledamot på 2 år invaldes Jan Andersson och i fyllnadsval på 1 år Sune Thorell. Omval blev det av styrelsesuppleanter ( antalet minskas från 3 till 2), revisorer med suppleant, medan Åke Sjöblom och Sven Torstensson blev vald till valberedning.

Mötet avslutades av Sven O. med ett speciellt tack till styrelsen och de avgående styrelsemedlemmarna, som även avtackades av ordföranden med blommor liksom Sven Olsson.

Sven Torstensson höll därefter ett informativt föredrag om hur han via Cancerfondens tidskrift Rädda livet, blev uppmärksammad på prostatacancern och dess olika behandlingsformer och som gjorde att han själv blev undersökt, och upptäcktes ha sjukdomen. I senaste numret visade han också hur en man, som totalrenoverat en gammal ovanlig Mercedesbil och sålt den för mer än 20 miljoner och skänkt pengarna bland annat till Cancerfonden.

Efter kaffe med smörgås och kakor berättade Jan Andersson, som nyligen fått besked om sin prostatacancer men ännu inte beslutat om vilken behandling som skulle väljas, hur han efter att ha läst boken Anticancer helt lagt om sina matvanor.

 


Senast uppdaterad 11 juli 2020