Årsmöte

 

Årsmötet med ett knappt 40-tal medlemmar arrangerades den 14 mars på Primören, Sjöhagsvägen 3.

Årsmötet inleddes av ordförande Ragnar Sund som hälsade välkommen och anbefallde en tyst minut för de som avlidit under året. Därefter genomfördes mötet under ledning av Sven Olsson, först med en presentation av 2011-års verksamhetsberättelse o balansräkning med kommentarer, som godkändes liksom det efterföljande budgetförslaget och verksamhets- planen för 2012 inklusive beviljad ansvarsfrihet för det gångna året. Årsavgiften för 2013 blev lika som för tidigare år (150:- resp 50:-).

Efter detta skedde valen. Till ordförande på ett år nyvaldes Ture Viklund och på de konstituerande mötet efteråt till vice ordförande Claes Henry Falck (nyvald). Till kassör respektive sekreterare nyvaldes Åke Allmyr och Håkan Sandberg. Omvald som styrelseledamot på två år blev Stefan Carlsson och Sune Thorell blev vald på ett år (fyllnadsval). Ingemar Andersson nyvaldes som ledamot i två år.

Styrelsesuppleanter valda på ett år blev: Åke Sjöblom (omval), Jan Orraryd och Bo Nilsson (nyval). Revisorer blev Stig Larsson och Lars-Erik Jansson, suppleant: Kjell Johansson. Valberedning: Sven-Olof Holm, Arne Eriksson och Allan Anundi.

En motion om förändring av antalet ledamöter i styrelsen samt förändring av valet och valperioden hade inlämnats. Den återremitterades efter diskussioner till styrelsen för vidare bearbetning. I övrigt kom inte några speciella frågor upp utan mötet avslutades.

De avgående styrelseledamöterna Ragnar Sund och Lars-Erik Jansson avtackades.

Därefter bjöds medlemmarna på kaffe och smörgås med underhållning av Bo Senter samt gåvor och tack till de avgående styrelseledamöterna Ragnar Sund och Lars-Erik Jansson. Vår nye medlem Alf Carlsson, som är ordförande i Prostatacancerförbundet, gav en kort inblick i Förbundets arbete samt besvarade frågor. Några Blå band såldes.

Bo Nilsson


Senast uppdaterad 11 juli 2020