Johan Sällström är f.d. kirurg samt även medlem i prostatacancerförbundets läkemedelsutskott.

Har du frågor, så kan du maila dessa till johan@provitae.se   eller ring på telefon 0709-38 37 37.


2018-06-13 

”BIG DATA”

I dagarna sjösätts ett nytt EU- finansierat jätteprojekt kallat PIONEER med syfte att kraftigt öka kunskapen om prostatacancer. Sammanlagt 9 länder deltar, liksom över 50 forskningsklinker. Dessutom flera multinationella läkemedelsbolag, som ställer sina enorma datoranläggningar till förfogande.

Man kopplar ihop alla databaser till en gemensam datorfunktion innehållande idag över 400000 patienter och som ständigt fylls på. På sikt kommer detta att kraftigt öka kunskapen om både sjukdomen, dess orsak, diagnos och behandling och blir ett jättekliv framåt.

Professor Anders Bjartell, verksam på urologiska kliniken i Lund och forskare sedan åtskilliga år, kommer att vara en av de huvudansvariga för ” big data- projektet”. Han är dessutom med i gruppen som arbetat fram riktlinjerna för PCC, dvs, det prostatacancercentrum, som flörhoppningsvis startar runt årsskiftet 2018/2019 i Skåne. Två anledningar att känna stor tillförsikt inför framtiden och vår sjukdom.

2018-06-10 

Utredning av prostatacancer:

För att koncentrera strålningen bara till prostatavävnaden använder man idag GPS- teknik !
Problemet är nämligen att prostatan rör sig och strålningen träffar då vävnad runt om.
Genom att injicera 3 risgrynstora guldkorn i prostata kan man med hjälp av att strålkanonen kopplas
till GPS- styrning hela tiden följa körteln exakt under behandlingen.
För att ställa rätt diagnos använder man idag magnetkamera(MRI) som kopplas till ultraljud. Detta
ger helt nya möjligheter att upptäcka de tumörer som faktiskt är elakartade.
Denna metod kommer av allt att döma att ingå i det nya prostatacancercentrum PCC, som
förhoppningsvis blir verklighet från hösten 2018 enligt professor Anders Bjartell i Malmö.

Behandling av tidigt upptäckt cancer:

Strålbehandling är idag betydligt bättre genom flera förbättringar som exempelvis att man lägger in små radioaktiva frön i prostatan för att få strålning som bara drabbar själva cancern.

Ett annat sätt är att ge betydligt högre stråldos än tidigare. Från att ha strålats 39 gånger ges en 3
gånger högre dos bara 7 gånger. Detta har visat betydligt bättre resultat!
Man har lyckats fokusera strålningen allt bättre, vilket gör att skada på omgivande vävnad minskats
betydligt ( se ovan om GPS-styrning !)
För att minska påverkan av tarmslemhinnan så kan man före behandlingen spruta in ett ämne (
hyaluronsyra) mellan prostatan och tarmväggen.
Detta gör att strålbehandling numera kan anses som likvärdig robotoperation.
Det forskas intensivt, inte minst i Malmö på en svamp som finns i ruttnande träd i USA…
Det har nämligen visat sig att denna svamp har förmåga att binda sig till cancerceller och döda dem !
Med hjälp av avancerad teknik vet man vilket ämne i svampen som är effektivt, vilket gör att detta
ämne kan framställas på konstlad väg och på längre sikt kunna tas i tablettform.
Denna behandling kan alltså ta död på cancercellerna och förhoppningsvis bota patienten.
Det är hoppfullt att det forskas intensivt på vår sjukdom i hela världen. Ständigt presenteras både
nya sätt att utreda och att behandla.
De sista 10 åren har inneburit en helt otrolig utveckling och prostatacancer har kommit i fokus – helt
enkelt för att den är den vanligaste cancersjukdomen av alla.
Det inger hopp för framtiden.

 

2018-05-05

GENETISKA TESTER

Det forskas intensivt på att identifiera de gener, dvs, arvsanlag, som är kopplade till prostatacancer. Man har hittills hittat runt 80 olika gener som alla har med prostatacancer att göra.
Dels kan dessa tester ge information om cancer finns i släkten och att man därför har en ökad risk att själv drabbas. Dessutom ger gentesterna ett mått på sannolikheten att cancern kan sprida sig inom 5 år efter genomgången behandling.
Denna kunskap kan leda till ökad kunskap om vilken behandling som fungerar bäst för varje patient. Det kommer att ge betydligt bättre resultat med en sådan målinriktad behandling och minskar risken att genomgå en behandling som egentligen inte behövs, därför att gentestet visat att tumören inte är aggressiv.
Dessutom kan gentest användas under utredning genom att ge information om graden av canceraktivitet. Är den låg, så kan det räcka med fortlöpande kontroller.

 // Johan

2018-03-23

ERFARENHETER FRÅN EAUs MÖTE I KÖPENHAMN 16-19/3 2018

EAU står för Europeiska Urologiska Föreningen och har årligen möten där nya rön om bland annat vår sjukdom diskuteras. I hela EU upptäcks ca 400000 nya prostatacancerfall varje år, samtidigt dör drygt 90000/år. Denna cancertyp är den vanligaste av alla cancerformer både i EU och USA. Det pågår idag en intensiv forskning över hela världen om prostatacancer och det kommer nya metoder för utredning och behandling oavbrutet. Det jag speciellt fastnade för var följande nyheter:

 Forskningen har visat att man kan minska antalet onödiga biopsier av prostatan genom att direkt vid misstanke om cancer göra en magnetkameraundersökning (MRI). Denna ger en mycket detaljerad bild av prostata och om ingen tumör syns, kan man avstå från biopsi. Om en tumör syns kan biopsi utföras direkt in i tumören med hjälp av magnetkameran. På detta vis undviks att män opereras i onödan. ( biopsi: upp till 12 stick i prostata via ändtarmen )

LÄS HELA ARTIKELN - KLICKA HÄR »

 

SJUKDOMSPERSPEKTIV

För att förstå vår sjukdom rätt är det viktigt att lyfta blicken. Idag finns ca 2 miljoner män i Europa med prostatacancer ! Nästan 500 000 nya tillkommer varje år medan cirka 100 000 dör…

Dessutom beräknas att sjukdomen kommer att öka med 45% till år 2035 !!!

Av denna anledning har EU beslutat om kraftigt ökad satsning på forskning om både förbättrade diagnos – och behandlingsmöjligheter.

Varje år kostar vår sjukdom cirka 9 miljarder Euro per år i Europa, och det är alltså bara början…

 

PROSTATACANCERCENTRUM

En 10-årig ökenvandring för urologin på CSK är kanske snart över !
I februari 2017 inträffade plötsligt ett genombrott inom den urologiska specialiteten i Skåne. Samtliga urologer satte sig ned tillsammans med prostatacancerföreningarna i Skåne och skrev ihop ett förslag på hur vården i Skåne ska se ut i framtiden.

Ett omfattande underlag togs fram och överlämnades till hälso- och sjukvårdsnämnden (HSN) i maj. Vid HSNs möte 22/9 togs beslut att ta fram ett underlag för ett skånskt Prostatacancercentrum.

Samtliga politiska partier röstade för förslaget som senast maj 2018 ska överlämnas till sjukvårdsdirektören…

Förslaget bygger på att det skapas flera centrum där utredning med avancerad teknik ska göras. Medicinsk behandling ska utföras på samtliga sjukhus men kirurgisk åtgärd med robotteknik sker på endast ett.

Centrum för den medicinska vården ska finnas på varje sjukhus.

Tanken är att samtliga robotkirurger ska följa sin patient till detta centrum och utföra operationen. Därefter återgår patienten till sitt eget sjukhus för den fortsatta eftervården hos sin doktor samt övergår sedan till sin kontaktsköterska.

Säkrare utredning:

Man vill att PSA fortfarande tas på vårdcentral. Om provsvaret överstiger ett bestämt värde skickas det direkt till det medicinska centret för bedömning av urolog.

På detta sätt ökar kvaliteten och säkerheten avsevärt mot dagens situation, eftersom vidare utredning kan beslutas omgående utan väntan.

 

MEDICINSK FORSKNING

Det pågår intensiv forskning världen runt för att förbättra vården av vår sjukdom. En lista på pågående projekt visar intensiteten i ansträngningarna:

Forskning pågår om

Vaccin mot cancern
Gentester för att öka säkerheten i diagnosen
Successivt allt bättre och högteknologisk möjlighet till utredning och behandling både maskinellt och medicinskt.

Kombination av behandlingar har visat sig ge bättre resultat, ett exempel är tillägg av cellgiftbehandlingar som även ges för bröstcancer.

Hormonbehandling.
Nya cellgiftbehandlingar.
Flera nya lovande immunbehandlingar.

Försök görs att frysa ned tumören ( kryokirurgi ).

Stora framsteg görs också genom att introducera nya metoder :

MRI som är en avancerad magnetkameraundersökning som tar cirka 1 timme,  och ger knivskarpa bilder av det undersökta området.

PET/CT som är en skiktröntgen och ökar betydligt förmågan att hitta även små tumörer. Man sprutar också in en radioisotop som ansamlas i tumörcellerna, så de syns bättre.

Man prövar även att kombinera metoder med varandra för att få ytterligare information.

Man kan med dessa nya metoder öka träffsäkerheten vid biopsi av tumörmisstänkt område från knappt 48% säkerhet för vanlig biopsi mot 98% vid biopsi styrd via dessa metoder!!
( biopsi är att man med en nål sticker i misstänkt område och suger ut celler )

NYA BEHANDLINGAR

Under de sista 4-5 åren har det tillkommit ett flertal nya mediciner för behandling av spridd cancer. Det fanns tidigare inte mycket att erbjuda då den insatta behandlingen sviktade.

Här upplevs det nästan som en revolution där nya mediciner givit många män en förlängd överlevnad och ett bra liv.

BIVERKNINGAR AV BEHANDLINGAR:

De vanligaste biverkningarna både efter kirurgi, men också strålbehandling är urinläckage och sviktande potens.

Läckaget behandlas genom att man tränar flitigt att knipa men behov finns, framförallt i början, av blöja. Dessa rekvirerar man gratis av kontaktsköterskan.

Idag finns flera mediciner mot potensproblem, allt från att injicera ett ämne i penis som ger erektion till tabletter som uppnår samma sak.

Det till namnet mest kända är Viagra, som efter att ha förlorat patenträtten gått från över 100 kr / tablett till cirka 14 kr …

Ett lika effektivt medel är Cialis som förlorar sitt patent under hösten, varför prisutvecklingen säkert blir som för Viagra.

Det finns flera kopior av Viagra som alla heter Sildenafil, vilket är namnet på substansen i Viagra. De skiljs åt genom att bolagets namn sätts efter. Exv Sildenafil Orion osv. Konkurrensen har lett till prisras och detsamma kommer att hända med Cialis, där redan flera bolag ligger i startgroparna för att sälja kopior, som kommer att heta Tadalafil, eftersom substansen heter så, sedan kopplat till bolagsnamn.

Att notera är att alla dessa kopior innehåller exakt samma substans som Viagra och Cialis !

 

Recept

Ska du ha recept på potensmedicin så kan du be doktorn skriva "Sildenafil Orion", eftersom den för tillfället är den billigaste. 
Du kan också be din doktor att på receptet skriva antingen: får ej bytas ut eller: får bytas mot det billigaste.

Apoteken är nämligen inte alltid så intresserade att lämna ut det billigaste, eftersom de tjänar mycket mer på de dyrare…

Apotea.se

Eftersom alla recept idag är elektroniska så kan de hämtas ut vilket apotek som helst. Det finns idag nätbaserade apotek, dvs, man kan bara skicka efter på nätet.

Eftersom de inte har utgifter för lokaler så är priserna oftast lägre.

Apotea.se är ett sådant nätapotek där du kan hämta recept. Du går in på deras hemsida och loggar in med ditt Bank- ID. Sedan kan du se vilka recept du har och klicka för att hämta.

Medicinen skickas antingen till utlämningsställe eller direkt hem.

Fördelen är oftast lägre pris men inte minst att man slipper köa på vanliga apoteket.

PSA

PSA är ett enkelt blodprov som kan påvisa prostatacancer. Problemet är att en höjning av värdet kan förekomma av flera olika orsaker, exv, inflammation i prostatan, irritation i området efter långvarig cykling. Ses inte minst hos proffscyklister…

Det lömska med vår sjukdom är att cancern inte ger några som helst besvär under lång tid.

När väl symptom uppstår betyder det oftast att tumören redan har spridit sig och inte längre är botbar. Detta är ett dilemma men än så länge har vi bara PSA som ett något så när mått på eventuell cancer. Man gör klokt i att börja kontrollera PSA från 55 års ålder.

Ett hinder idag är att många vårdcentraler är helt negativa att låta ta ett PSA trots kunskapen om sjukdomens lömska natur

Enligt riksdagsbeslut har du rätt att kräva blodprov. Oftast tvingas du antingen lyssna på information om nackdelarna med provet eller läsa en skrift från Socialstyrelsen om PSA.
När du gjort det kan du framhärda i ditt krav !

 

VÄNTETID

Det är få situationer som är mer påfrestande än att bara gå och vänta på läkarbesök – som kanske glöms bort, provsvar – som kanske också glöms bort och tid till återbesök som inte blir av…

På grund av detta infördes för ca 2 år sedan SVF - dvs standardiserat vårdförlopp.

Detta innebär att en nyupptäckt cancer ska få högsta prioritet till vidare utredning och skyndsam behandling. Detta har minskat väntetiden till ca halva tiden, men är fortfarande alldeles för lång. Dock är detta en bra början till att rätta till ett uselt läge.

 

MISSNÖJD, PATIENTNÄMNDEN, EGENREMISS

MISSNÖJD MED VÅRDEN?

Om du inte är nöjd med vården har du tre alternativ:

Antingen ber du om en second opinion, dvs, kräv att en annan läkare också ska bedöma dig.
Du kan också anmäla till patientnämnden om du anser att det brustit i vården

Slutligen kan du själv skriva en egenremiss. Hur du ska göra framgår av nedanstående information:  Ladda ned följande fil om hur du gör:  klicka här »

 

Om du och dina närstående känner oro:

Skicka ett mail eller ring vår ordförande Jan Frick
070-829 33 60, email:  jan.frick@provitae.se  eller Johan Sällström email : johan@provitae.se 

Det finns mycket kunskap och erfarenhet i Provitae som vi gärna delar med oss av.
Vi ställer med mycket kort varsel upp för samtal antingen hemma hos er eller annan plats.

//
Johan Sällström

Senast uppdaterad 16 mars 2022