Verksamhetsberättelse 2020


ProLiv i en pandemi.

Ett Corona-år har gått utan ett enda medlemsmöte! Inte ens ett snackcafé. Patientföreningen ProLiv Jönköping har fyra syften som styrelsen jobbar med
   1. Stödja drabbade medlemmar
   2. Lobba region Jönköpings politiker och läkare för
      förbättrad prostatacancervård.
   3. Informera alla män om vikten av att ta PSA-prov.
   4. Kampanja för att få pengar till
       Prostatacancerforskningen.
      Hur gör man det i en pandemi?

Styrelsen fick ställa om. Telefonmöten, webbmöten i Skypeform och utställning i butiker. Under Mustaschkampen hade vi insamlingsbössor i storlek som flyttlådor med rollups i 3 butiker. Kontanter och Swish strömmade in.

Informationen om prostatacancer behöver förbättras till patienter, läkare och forskare därför jobbar Prostatacancerförbundet och vi med att regionerna ska använda informationssystemet Individuell patientöversikt prostatacancer.

Efter många år med möten, telefonsamtal och mejl med politiker, och chefer i Region Jönköpings län kom så beskedet att regionen avsätter 3 miljoner kr till Organiserad prostatacancertestning. Tidig upptäckt räddar liv! P.g.a. av bl.a. Covid-19 har starten nu flyttats fram ett år till kvartal 4 år 2021. Varje månad som går utan organiserad PSA-testning leder till att män dör i onödan. Därför fortsätt uppmana alla män 50+ att testa sig!

Tack för ett gott samarbete under år 2020 och var rädda om er!

Lars-Ove Bengtsson

Ordförande i ProLiv Jönköping

 


 

Verksamhetsberättelse 2020

Styrelsen har haft följande sammansättning:

       Ordförande         Lars-Ove Bengtsson               Kassör           Olof Dared

       V. ordförande      Kurt-Arne Wahlgren               Sekreterare     Bengt Ekvall   

       Ledamot             Owe Lindh                             Ledamot        Lars Hardeström

       Suppleant           Bengt Jakobsson                    Suppleant       Per Hagesjö

 

Funktionärer:

       Medlemsregisteransvariga      Olof Darelid, Bengt Ekvall

       Webbansvarig                        Bengt Ekvall

       Revisorer                              Bernt Pettersson, Rolf Andersson
       Revisorsuppleant                   Jan Rånge

       Valberedning                         Kent-Åke Lindberg, Lars Karlsson

 

Styrelsen har samlats till 5 st. sammanträden varav 4 som telefonmöten.

 

Prostatacancerförbundet (PCF)

ProLiv i Jönköpings län är en av 27 föreningar i Prostatacancerförbundet med drygt
12 000 medlemmar.

Bengt Ekvall är ordinarie ledamot i PCF:s styrelse. Han har i förbundet ansvar för Organiserad prostatacancertestning.

 

Regionalt Cancercentrum sydöst (RCC sydöst). 

Mål: Regionalt cancercentrum sydöst ska utveckla cancervården för invånarna i
        Östergötlands, Jönköpings och Kalmar län. Målet är att färre i regionen ska
        insjukna i cancer, fler ska överleva längre och få bättre livskvalitet.

Vägen framåt:
Tidig upptäckt, rehabilitering, sammanhållen vårdprocess, kompetens och kunskap, patientinfo., patienter och närstående, forskning, barn och unga är de områden som RCC i samverkan stakat ut som viktiga i cancerbekämpningen.

Bengt Ekvall har varit vice ordförande i Patient- och närståenderådet (PNR) inom RCC sydöst. I PNR sydöst arbetar man för att ur ett patientperspektiv påverka cancervårdens utveckling.


Organiserad Prostatacancertestning (OPT) i sydöst
.

Under hösten fattades beslut i samverkansnämnden (politiker) och Regionala sjukvårdsledningen (RCC sydöst) om att starta ett pilotprojekt inom RCC sydöst. Vissa svårigheter med att hantera patientdata över länsgränserna gjorde att Region Jönköpings län åtog sig att genomföra piloten. Arbetsgruppen fortsätter nu sitt arbete med i första hand att få till datahanteringen. Förhoppningen är att starta testning på 1 000 män i åldern 50-62 år 4:e kvartalet 2021.
I arbetsgruppen deltar Bengt Ekvall som patientföreträdare.

 

RCC i Samverkan - Nationella arbetsgruppen för patientsamverkan (NAP)

Bengt Ekvall har även med i Nationella arbetsgruppen för patientsamverkan (NAP). Gruppen består av en processledare och två PNR-representant från varje RCC. Gruppen arbetar med påverkan mot RCC i samverkan, SKR m.fl. i frågor som är viktiga för cancerpatienterna.

 

StödpersonerNågon att tala med

Kanske vår viktigaste uppgift, att stötta nydiagnostiserade. Vi har 6 st. stödpersoner och en närståendestödjare som finns tillgängliga via telefon. Namn, behandling och telefon-nummer finns i vår folder och på hemsidan. En stödperson, en som själv har varit med, kan ge sin upplevelse och syn på sin behandling och på så sätt vägleda utan att råda till val av behandling. Stödpersonernas kompetens uppdateras regelbundet med föreläsningar av urologer och onkologer inom RCC sydöst.

 

Prostatacancerföreningar i samarbete inom RCC sydöst.

Föreningarna inom RCC sydöst (Regionalt Cancercentrum sydöst) består av ProLiv Jönköping, PCF Öst Linköping, Pro Tjust norra Kalmar län och ProClub Möre södra Kalmar län. Gruppen har träffats en gång i år. Samverka med ett ömsesidigt informationsutbyte ger oss bättre möjligheter att påverka politiker i sjukvårdsregionerna, anordna gemensamma projekt, och ge underlag för Prostatacancerförbundet att agera på riksplanet.

”En prostatacancervård i världsklass i region sydöst”, ett seminarium som i år genomfördes digitalt. Hans Hägglund, nationell cancersamordnare i RCC i samverkan höll ett föredrag om prostatacancervård ur ett nationellt perspektiv. Mårten Elfström och David Robinsson redogjorde hur läget för Organiserad prostatacancertestning i sydöst är och hur man går vidare. Karsten Offenbartl hade ett föredrag om ”Specialiserad vård”. Calle Waller, vårdpolitisk talesman Prostatacancerförbundet, gav förbundets syn på prostatacancer-vården. Efter varje inlägg blev det tid för frågor och diskussioner. Eftermiddagen ägnades åt grupparbeten och en paneldebatt.
Deltagarna var speciellt inbjudna från politiken, RCC sydöst, professionen, patient-föreningarna inom sydöst och Prostatacancerförbundet. Moderator var Kjell Ivarsson, sjukvårdsdirektör för kirurgisk vård inom Region Jönköpings län. Seminariet samlade ca 35 deltagare. Från ProLiv deltog Olof Darelid, Kurt-Arne Wahlgren och Bengt Ekvall.

  

Dialogmöte mellan patientföreningar och politiker.

Temat för årets dialog med politiker var ”Patientkontrakt”.  Olof Darelid representerade ProLiv under en givande eftermiddag med presentation av Patientkontrakt och grupparbeten. 


Sjukvårdspolitiker:

Lars-Ove Bengtsson och Bengt Ekvall träffade Sverigedemokraternas regiongrupp och informerade om tidig upptäckt, jämlik vård, organiserad prostatacancertestning m.m. SD kommer att arbeta för att få igång Organiserad prostatacancertestning.

Kontaktsjuksköterskor

Vi har i regionen 10 st. kontaktsjuksköterskor som gör ett fantastiskt arbete för de prostatacancerdrabbade i länet. För att uppmärksamma deras arbete har de fått en liten present.

 

Hjärtats Hus.

Den som har eller har haft cancer, närstående eller vänner har varit välkomna till Hjärtats Hus vid Ryhovs herrgård, i Värnamo och Eksjö. En träffpunkt, en gång i veckan, för att sitta ner och prata över en kopp kaffe, gå en promenad eller lyssna på ett föredrag. Tyvärr satte Corona-pandemin stopp för det mesta av verksamheten. Promenader har pågått i Jönköping och försök till uppkoppling till telefonträffar har prövats. ProLiv har haft 4 volontärer på Hjärtats Hus.

 

Mustaschkampen.

Under nov. och dec. har det satsats extra på information via media och ett stort antal event runtom i Sverige. I år har vi inte varit på HV71:s matcher, Asecs i Jönköping eller vid Citygross i Värnamo m.fl. för att sälja mustasch-pins och blinkande reflexer till förmån för Prostatacancerfonden. Vi satsade i stället på stora ”sparbössor” och rollups hos City Gross i Värnamo, Willys i Nässjö och ICA Maxi i Vetlanda. Tack vare pengar i bössorna, en gåva från Willys och sålda pins och blinkande reflexer fick vi ihop ett bra bidrag till fonden.

Vi har i år haft flera insändare i lokalpressen och Lars-Ove Bengtsson blev intervjuad i SVT Jönköping.

 

Informationsträffar.

Vanligtvis är vi runt i länet för att informera om prostatacancer och delat ut broschyrer.
Det brukar vara idrottsevenemang, pensionärsföreningar, ordenssällskap, marknader m.fl.
I år tyvärr! Inställt!

 

Föreningsverksamhet.

 

Medlemsmöten och allmänna möten:

Inställt!

 

Höstresa:

"High Chaparral".
 Inställt!

 

Samtalsgrupper / Snack-Café:
Inställt!

Information:

  • Folder. En folder, som kort beskriver vår verksamhet och telefonnummer till stödpersoner med olika behandlingsmetoder, används för att sprida kunskap om
    föreningen. Den bifogas det infomaterial som sjukhusen lämnar ut i samband med diagnos.
  • Bland de broschyrer som Prostatacancerförbundet tillhandahåller finns Nästan alla män, Man 50+ - Kolla ditt PSA, Val av vård, Läkemedel, Vad sa läkaren. Dessutom finns två mer omfattande skrifter, ”Prostatacancer – Råd, rön och möjligheter”, Sex, Samliv & Prostatacancer” och ”Hormonbehandling av prostatacancer”. Det finns även en broschyr ”Prostataproblem som inte beror på cancer”.
  • Föreningen har en egen hemsida med info om föreningen, dess verksamhet, kontaktuppgifter, program m.m. www.prostatacancerforbundet.se/prolivjonkoping

 

 

Ekonomi:

  • Kassa. Utgående balans enligt bokslutet var vid årets slut 118 215 kr och årets resultat blev 30 401 kr.   (2019  87 814 kr och -6 253 kr)
  • Finansiering. Bidrag från Region Jönköpings län, medlemsavgifter, försäljning av Blå Band-nålar, blinkande reflexer och mustasch-pins finansierar verksamheten.
  • Medlemsavgift. Avgiften har varit: Medlem med fru/sambo 200 kr/år, ensamstående 150 kr/år och för stödjande medlem 50 kr/år.

 

Medlemmar:

  • "Medlemsantal 2020-12-31" 480 (2019 var det 454)

              Antalet nya medlemmar under året är 58 st. en nettoökning med 26.

 

 

Lars-Ove Bengtsson                  Kurt-Arne Wahlgren                   Bengt Ekvall

Ordförande                               Vice ordförande                          Sekreterare

 

 

 

Olof Darelid                              Owe Lindh                                   Lars Hardeström

Kassör                                       Ledamot                                       Ledamot

 

 

 

Bengt Jakobsson                       Per Hagesjö
Suppleant                                  Suppleant                                          

Senast uppdaterad 03 februari 2022