Årsmötesprotokoll 2021

 

$  1    Ordförande Lars-Ove Bengtsson hälsade välkommen och öppnade mötet.

$  2      Funktionärer för mötet valdes enligt följande:

                     Mötesordförande: Lars-Ove Bengtsson

                     Mötessekreterare: Bengt Ekvall

$  3      Till att justera dagens protokoll och tillika rösträknare valdes Per Hagesjö och
            Bengt Jakobsson

$  4      På frågan om årsmötet var stadgeenligt utlyst blev svaret ja.

$  5      Dagordningen fastställdes med tillägg 20. Övriga frågor och 21. Årsmötet avslutas.

$  6      Årsberättelsen har skickats ut med brev till alla medlemmar. Lars-Ove Bengtsson kunde 
            konstatera att 2020 blivit ett annorlunda år p.g.a. pandemin. Inga fysiska möten eller
            arrangemang. Verksamhetsberättelserna lades till handlingarna.

            Olof Darelid redogjorde för resultat- och balansräkning.

            Årets resultat blev 30 401 kr och summa tillgångar 118 215 kr

$  7      Revisionsberättelsen lästes upp av Bernt Pettersson.

$  8      Resultat- och balansräkningen fastställdes.

$  9      Beslutades att årets resultat balanseras i ny räkning.

$  10    Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2020.

$  11    Lars-Ove Bengtsson redogjorde för verksamhetsplanen 2021 och Olof Darelid för
            budgeten
2021, vilka lades till handlingarna.

$ 12     Beslutades att årsavgiften för 2022 skall vara oförändrad. 200 kr för medlem och
           partner, 150 kr för ensamstående ordinarie medlem och 50 kr för stödjande medlem.

$ 13     Beslutades att styrelsen förfogar över 5 000 kr att fördela i styrelsen som
            kostnadsersättning för telefon, dator, skrivare.

$ 14     Ersättning för resa med egen bil fastställdes till 30 kr/mil varav 11:50 är skattepliktigt.

$ 15     Till ordförande 2021 omvaldes Lars-Ove Bengtsson.

$ 16     Följande styrelseledamöter valdes:

            Bengt Ekvall                       omval 2 år (2021-2022)
            Owe Lindh                          omval 2 år (2021-2022)
            (Kvarvarande valda 2020-2021 Olof Darelid, Kurt-Arne Wahlgren och Lars Hardeström)

$ 17     Följande styrelsesuppleanter valdes:

            Bengt Jakobsson              omval 1 år

            Per Hagesjö                     omval 1 år

$ 18     Till revisorer valdes Bernt Pettersson (omval 1 år) och Rolf Andersson (omval 1 år) samt 
            revisorsuppleant Jan Rånge (omval 1 år).

$ 19     Till valberedning valdes Kenth-Åke Lindberg (omval 1 år) och
                                                 Lars Karlsson (omval 1 år).   
            Styrelsen fick i uppdrag att hitta en suppleant till valberedningen.

$ 20     - Lars-Ove Bengtsson och Bengt Ekvall svarade på frågan hur arbetet med behandling av 
              prostatacancer påverkats av Covid-19. Färre har tagit PSA-prov och antalet diagnoser har
              minskat under 2020. I landet är siffran ca. 40% färre diagnoser, men i Region Jönköping
              är minskningen ca. 20-25%.

            - Bengt Ekvall berättade att Mustaschkampen2020 samlade in 13,8 milj. kr mot
              15,2 milj. kr 2019. Ett mycket bra resultat med hänsyn till förutsättningarna.

$ 21     Ordföranden avslutade mötet.

           

 

 

Senast uppdaterad 08 april 2021