Årsmötesprotokoll 2019

$ 1   Ordförande Lars-Ove Bengtsson hälsade välkommen och öppnade han mötet.

$ 2      Funktionärer för mötet valdes enligt följande:

                     Mötesordförande: Lars-Ove Bengtsson
                     Mötessekreterare: Bengt Ekvall

$ 3       Till att justera dagens protokoll och tillika rösträknare valdes Olof Darelid och
              Kurt-Arne Wahlgren.

$ 4      På frågan om årsmötet var stadgeenligt utlyst blev svaret ja.

$ 5      Dagordningen fastställdes.

$ 6      Årsberättelsen har skickats ut till alla medlemmar. Bengt Ekvall kunde konstatera att  
            2018 varit en mycket bra verksamhetsår. Det överträffar till och med 2017. Olof Darelid
            redogjorde för resultat- och balansräkning. Verksamhetsberättelserna lades till
           handlingarna.

$ 7      Revisionsberättelsen lästes upp av Olof Darelid.

$ 8     Resultat- och balansräkningen fastställdes.

$ 9     Beslutades att årets resultat balanseras i ny räkning.

$ 10  Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2018.

$ 11  Lars-Ove Bengtsson redogjorde för verksamhetsplanen 2019 och Olof Darelid för
          budgeten
2019, vilka lades till handlingarna.

$ 12 Beslutades att årsavgiften för 2020 skall vara oförändrad. 200 kr för par och 
         äkta makar 150 kr för ensamstående ordinarie medlem och 50 kr för stödjande medlem.

$ 13 Beslutades att styrelsen förfogar över 5 000 kr att fördela i styrelsen som 
          kostnadsersättning för telefon, dator, skrivare.

$ 14 Till ordförande 2019 omvaldes Lars-Ove Bengtsson.

$ 15    Följande styrelseledamöter valdes:

           Bengt Ekvall  omval 2 år (2019-2020)    Owe Lindh  omval 2 år (2019-2020)

         (Kvarvarande valda 2018-2019 Olof Darelid, Kurt-Arne Wahlgren, Lars Hardeström)

$ 16    Följande styrelsesuppleanter valdes:

            Bengt Jakobsson           omval 1 år

            Per Hagesjö                     omval 1 år

$ 17 Till revisorer valdes Bernt Pettersson (omval 1 år) och Rolf Andersson (nyval 1 år) samt
          revisorsuppleant Jan Rånge (omval1 år).

$ 18 Till valberedning valdes Kent-Åke Lindberg (omval). Styrelsen fick i uppdrag att hitta en
          ordinarie och en suppleant till valberedningen.

$ 19 Lars-Ove Bengtsson tackade styrelsen och övriga medlemmar för ett mycket gott 
         arbete under året.

Han vände sig sedan till Magnus Heige som varit med och startat ProLiv i Jönköpings län. Lars-Ove gjorde en resumé över Magnus engagemang mot prostatacancer som medlem i ProLiv Väst redan 1995 och Caprin i Halland 2005.

$ 20 Ordföranden avslutade mötet.

         Före årsmötet visade Bengt Ekvall ett bildspel från sin resa till Indien.

                                 

Bengt Ekvall                                         Lars-Ove Bengtsson          

(mötessekreterare)                                (mötesordförande) 

Olof Darelid                                          Kurt-Arne Wahlgren

(justerare)                                              (justerare)


Senast uppdaterad 24 augusti 2020