`Årsstämma 2022

Gotlands Prostatacancerförenings årsstämma, som var planerad att genomföras 18/5 och som du i februari fick en inbjudan till, har vi flyttat till 16/6!
Lokalen är densamma så  torsdagen den 16 juni kl 19.00 ses vi i Röda Korsets lokaler på Norra Hansegatan i Visby.
Vår ordförande Ragnar Öberg har avböjt fortsatt förordnande som ordförande och valberedningen behöver mer tid att utföra sitt uppdrag att sätta ihop förslag till ordförande, övriga styrelsemedlemmar och revisorer.

Vi inleder med ett medlemsmöte där vi välkomnar förbundets nye generalsekreterare Olov Berggren. Han kommer att presentera sig själv, berätta om sitt uppdrag och vad som timar i hans verksamhet. Efter det kommer vi eventuellt att få höra någon från urologen, kontaktsjuksköterska eller urolog, berätta om hur det ser ut i dagsläget på prostatabehandlingssidan. Vi har i skrivande stund inte fått klartecken där än.
Vi avslutar medlemsmötet med räktårta och fika.

Därefter drar vi igång själva årsstämman. Förslag till dagordning följer nedan. Verksamhetsberättelsen bifogades till den förra kallelsen. Övriga dokument såsom revisorns berättelse och ekonomisk redovisning kommer att finnas på plats i lokalen.

Vänligen anmäl ditt deltagande till Fredrik Ehrensvärd per telefon 0727008583 eller email fehrensvard@gmail.com så att vi vet hur mycket förtäring vi skall beställa.

Vill du komma i kontakt med valberedningen är deras telefonnummer:
Torsten Svensson, sammankallande 070-9227177
Wincent Ullgren 070-6644745
Ingemar Olsson 073-8309659


Förslag till dagordning:

§1.   Årsmötets öppnande.
§2.   Frågan om mötet är behörigt utlyst.
§3.   Val av ordförande och sekreterare för mötet.
§4.   Fastställande av dagordning.
§5.   Val av två personer tillika rösträknare att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll.
§6.   Styrelsens årsredovisning (verksamhetsber. och ekonomisk. redov.för 2021)
§7.   Revisorernas berättelse
§8.   Beslut om ansvarsfrihet.
§9.   Verksamhetsplan och budget för 2022.
§10. Beslut om årsavgift för nästa kalenderår (2023)
§11. Beslut om eventuella ersättningar till styrelsemedlemmar.
§12. Beslut om antalet ordinarie ledamöter och ersättare i styrelsen samt på vilken tid ordförande och      ledamöter utses.
§13. Val av ordförande.
§14. Val av övriga styrelseledamöter.
§15. Val av revisor och ersättare.
§16. Val av ombud till förbundsstämma/ordförandekonferens
§17. Val av valberedning – tre medlemmar varav en är sammankallande.
§18. Behandling av förslag från styrelsen.
§19. Behandling av motioner (inga motioner inkomna).
§20. Övriga frågor.
§21. Årsmötet avslutas


Med vänlig hälsning
Gotlands Prostatacancerförening gm
Fredrik Ehrensvärd, medlemsregisteransvarig[Avklippt meddelande]  Visa hela meddelandet

Senast uppdaterad 09 maj 2022

Fler aktiviteter

Alla aktiviteter