Viktors sjupunktsprogram

Viktors sjupunktsprogram, för en bättre prostatacancervård i Blekinge Viktor är en patientförening med fokus på att ge stöd till drabbade män och deras närstående samt verka för en bättre och tillgängligare prostatacancervård i Blekinge. Några medicinska råd lämnas inte av oss.

  • God prostatacancervård – en kravspecifikation Ordna vården av prostatacancer utifrån patientens behov, om vikten av att kvalitetssäkra prostatacancervården för att minska patientens biverkningar efter behandling. - Lång väntan i prostatacancervården! Det finns stora brister i den svenska prostatacancervården. Svensk cancervård är bra, MEN, väntetiderna är för långa! - Stora problem att få till stånd PSA-provtagning på ett antal av primärvårdsinrättningar i Region Blekinge, vilket ger alldeles för sen upptäckt. Det finns brister och okunskap om sjukdomen. Information, här ingår även Viktors informationspaket som tyvärr nu inte nyttjas inom hela regionsområdet. Uppdelad vårdkedja, med stor omsättning av läkare i primärvården är ytterligare en brist. Kvalitet med ingående rehabilitering är viktiga grundstenar i vårt synsätt inom Viktor.
  • Supportgrupp Under hösten / vintern 2018 – 2019 startar vi igång en utbildning av ca 10 medlemmar som utbildas för att vara ett stöd till drabbade och deras närstående. Utbildningen är nödvändig eftersom det händer ganska mycket kring diagnostisering, vård och behandling. Vår erfarenhet är att det är angeläget att den som ger stöd har goda kunskaper kring sjukdomen men också har förmågan att föra, det ibland, svåra samtalet med cancerpatienter. Den utbildning vi kommer att ge är mera omfattande än den vi tidigare kunnat få genom cancerfonden. Förhoppningsvis kommer vi att vara föregångare för andra föreningar i landet, som sedan kan ta del av vårt upplägg och resultat.
  • Allmän screening och MR/STHLM 3/PET - CT tillgång Den utveckling som nu finns inom olika tekniska framsteg så ser vi på behovet av utökat nyttjande av dessa i syfte att minimera felbehandling, minskat antal biopsier, säkrare definition av cancertumörer i syfte att minimera antal operationer av lågriskcancer. Allmän screening är en viktig fråga för män! Vi har ett stort behov att komma fram till en genomlysning av alla män f o m minst 50 års ålder. Nya rön med möjlighet att säkrare än tidigare bestämma om prostatacancerrisk finns idag. Detta vill vi inom Viktor stödja och utveckla i Blekinge.
  • Sexolog / Rådgivare Vi har erhållit undersökningar som visar på vad patienter har på sin förstaplats av oro och ångest. Det är samliv med sin partner! En viktig sak för våra medlemmar är sexolog kopplad till vår rehab! Merparten av de män som behandlas för prostatacancer har drabbats av erektil dysfunktion vilket leder till bristande förmåga till sexuellt umgänge. Medicinsk behandling och inte minst rådgivning av kompetent sexolog är i detta sammanhang helt nödvändigt. Viktor driver kravet på att Region Blekinge ska kunna erbjuda denna rådgivning och att väntetider för besök inte ska vara längre än två månader. Viktor vill även att det skall vara fria potensläkemedel.
  • Bättre patientservice De telefontider som finns till våra kontaktsjuksköterskor är inte tillräckliga. Prostatacancerpatienterna som har besvär och ångest för olika frågor, har svårt att komma fram under de begränsade tider som nu finns. Ibland måste patienten vänta flera dagar innan det finns ny telefontid. Detta är inte acceptabelt. Viktor driver frågan om utökad telefontid och dessa tider ska finnas vid två tillfällen varje dag, måndag t.o.m. fredag. Minskade vårdtider för urininkontinens. Urinläckage är en av biverkningarna som kan uppstå vid behandling av prostatacancer. Det är viktigt att behandlingen individualiseras. Målet med behandlingen är att antingen förstärka slutningsfunktionen och/eller öka blåsans funktionella kapacitet.
  • Kvalitet En vanlig rekommendation är att det första en man borde fråga om är operatörens vana och skicklighet – medan valet av metod – öppen, titthål, robot, strålning spelar mindre roll för resultatet. Det finns därför mycket starka argument för att se över prostatacancerkirurgin med inriktning på att införa mätning och kommunikation av kvaliteten hos operatörer och kliniker. Det finns kvalitetsindikatorer, som - tillgång till kontaktsjuksköterska - väntetider - MDK - behandlingsskador - tillgång till rehabilitering.

MEN, inom Viktor känner vi också att det är viktigt att få reda på: - sexuell förmåga, efter behandling, som kvalitetsbegrepp - inkontinensbesvär, efter behandling, som kvalitetsbegrepp - återfall, efter behandling, om kvalitetsbegrepp - tarmpåverkan, efter behandling, som kvalitetsbegrepp - livskvalité, oro, ångest, depression, efter behandling, som kvalitetsbegrepp

  • Min vårdplan Prostatacancerföreningen Viktor ser det som synnerligen angeläget att i Blekinge fortsätts det med upprättande av individuella vårdplaner där patienten kan ta del av viktig information om vårdkontakter, planerade behandlingar, rehabilitering etc. I planen skall framgå i stort allt som patienten behöver veta om sin fortsatta behandling och därmed känna en större trygghet i sin vardag.

 


Senast uppdaterad 03 april 2020