Myndigheter


Socialdepartementet

Socialdepartementet är en del av Sveriges regering och har hand om frågor som rör sjukvård och hälsa. Till departementets verksamhet hör 55 myndigheter, varav några är särskilt betydelsefulla för förbundet: Socialstyrelsen, Läkemedelsverket, Tandvårds- och läkemdelsförmånsverket, Myndigheten för Vårdanalys, Statens beredning för medicinsk utvärdering. Departementet träffar dessutom särskilda överenskommelser med Sveriges kommuner och Landsting.

Socialstyrelsen

Socialstyrelsen är en enhet under socialdepartementet och tillsynsmyndighet för hälso- och sjukvården. Myndigheten fördelar statsbidrag till handikapp- och patientorganisationer samt fungerar som bas för de nationella vårdprogrammen och kvalitetsregistren, bland annat cancerregistret.

Läkemedelsverket

Läkemedelsverket är en statlig myndighet som ansvarar för tillsyn av medicintekniska produkter. De godkänner och kontrollerar läkemedel och naturläkemedel för att patienter och hälso- och sjukvård ska ha tillgång till säkra och effektiva produkter som används på rätt sätt.

Tandvårds- och läkemedelsverket (TLV)

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket är en statlig myndighet som har till uppgift att pröva om ett läkemedel, en förbrukningsartikel eller en tandvårdsbehandling ska subventioneras av samhället. Myndigheten bedriver även tillsyn av apotek för att se till att tillgängligheten är god och att patienten får rätt läkemedel till rätt pris.

Myndigheten för Vårdanalys

Vårdanalys är en oberoende myndighet som har i uppgift att stärka patientens och brukarens ställning genom att granska och analysera vården och omsorgen utifrån ett patient-, brukar- och medborgarperspektiv. En aktuell rapport behandlar begreppet patientcentrering. Granskning inleds bl a om vilken information pc-patienter får vid besked och inför val av behandling samt om hur nya, dyra cancerläkemedel introduceras.

Statens beredning för medicinsk utvärdering, (SBU)

SBU, Statens beredning för medicinsk utvärdering, har i uppdrag att utvärdera metoder som används i vården, både etablerade och nya. Utifrån aktuell och välgjord forskning tar vi reda på vilken medicinsk effekt olika metoder har, om det finns några risker med dem, och om åtgärderna ger mesta möjliga nytta för pengarna.