Stadgeändring extra medlemsmöte den 5 dec.

Protokoll fört vid extra medlemsmöte med föreningen CaPriN 2016-12-05

Plats: Folkets Hus, Varberg

Närvarande: 29 medlemmar

§ 1.            Föreningens ordförande Knut Lawesson hälsade välkomna och förklarade mötet öppnat.

§2.             Till ordförande för mötet valdes Knut Lawesson.

                  Till sekreterare för mötet valdes Erling Ottosson.

                  För att tillsammans med ordföranden justera protokollet valdes

                  Daniel Dellien.

§ 3.            Den föreslagna dagordningen för mötet godkändes.

§ 4.            Ändamålet med mötet var att besluta om smärre stadgeändringar,

                  Ordföranden gjorde av den anledningen en genomgång av de av styrelsen

                  framlagda förslagen, efter ett par frågor från medlemmarna gick mötet

                  till beslut.

                  Medlemsmötet beslutade att godkänna ändringarna, detta innebär att

                  ytterligare beslut om justeringarna skall tas vid föreningens ordinarie

                  årsmöte 2017.

§ 5.            Inga fler frågor fanns på dagordningen och Ordf. Knut Lawesson

                  förklarade mötet avslutat.

                  Vid Protokollet                                Justera

                  Erling Ottosson                                Knut Lawesson                    Daniel Dellien