2013

  • Per Fransson, docent, lektor, leg. sjuksköterska, Institutionen för omvårdnad, Umeå universitet får 100 000 kr för att utvärdera hur nöjda män med prostatacancer är med cancervården. Uppdraget innebär en vetenskaplig analys av Prostatacancerförbundets enkätundersökning år 2012 med 3 513 enkäter.

  • Andreas Thorstensson, överläkare i urologi, Institutionen för molekylär medicin och kirurgi, Karolinska Institutet får 207 000 kr för studier av emoblirisk vid olika operationer vid prostatacancer och vid höftledsoperation samt studier hur olika typer av endokrinterapi och socioekonomisk status påverkar dessa risker.

  • 350 000 kr går till Enrique Castellanos, leg läkare Karolinska Universitetssjukhuset, Radiumhemmet Stockholm för reduktion av biverkningar och behandlingstid med fyrdimensionell radioterapi (4RDT) hos patienter som genomgår högdos strålbehandling av prostatacancer. Detta är en prövarinitierad fas 2 studie.

  • Ingela Franck Lissbrant, specialistläkare, medicine doktor får med medsökande Marie Hjelm Eriksson, Pär Stattin, Magnus Törnblom och Jan-Erik Damber 400 000 kr för ett pilotprojekt där registrering av relevanta variabler vid behandling av män med CRPC utforskas. Registrering av behandlingspreparat, cytostatika-hormoner, isotop och extern strålbehandling sker för att utvärdera och för att optimera behandlingsindikationer, optimal timing och även regionala skillnader.