Bli medlem
TwitterFacebookInstagram  |  Logga in  |  Ge en gåva  |  Insamling  |  English

Forskning och utveckling

Tack vare generösa gåvor till Fonden mot prostatacancer
kan Prostatacancerförbundet varje år bevilja medel till svensk prostatacancerforskning och dela ut stipendier för kompetensutveckling till sjukvårdspersonal och patientföreträdare.

VI STÖDJER FORSKNING SOM KOMMER PATIENTEN NÄRA
2015 avsatte Fonden mot prostatacancer 2,15 miljoner kronor till svensk prostatacancerforskning, pengar som delats ut i ansökningsperioder under året. Forskare och vårdpersonal över hela landet har under året möjlighet att ansöka om anslag och Prostatacancerförbundets forskningsråd beslutar vilka ansökningar som ska få anslag. Forskningsfältet inom prostatacancer rör såväl psykosociala som rent medicinska aspekter av sjukdomen. Det kan exempelvis handla om nya behandlingsmetoder och reducerade bieffekter av behandling eller om hur man kan förbättra patienternas fysiska och psykiska hälsa.

KOMPETENSUTVECKLING FÖR VÅRDPERSONAL OCH PATIENTFÖRETRÄDARE
Fonden mot prostatacancer delar kontinuerligt ut stipendier till kompetensutveckling av vårdpersonal och patientföreträdare inom svensk prostatacancervård. Stipendierna avser deltagande i kurser och konferenser där forskningsrön och behandlingsmetoder presenteras. Tanken är att bidra till att snabbt föra ut forskningsresultat till berörd personal och patientföreträdare för att på så vis förbättra vården av patienter med prostatacancer - och därmed höja livskvalitén för dem och deras anhöriga.

  • Stöd kampen mot prostatacancer